Datum : 17.12.2008 15:29:50

MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu

Name   : MSG102_OdpovedNaZmenuReceptu Name   :  
Type :   Skupina :  
Imported from : Zpravy 1v77   

Doklad DOKLAD R 1 x
     Lekar LÉKAŘ R 1 x RE063
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Poskytovatel POSKYTOVATEL R 1 x
               Adresa ADRESA R 1 x RE011
     DoporucujiciLekar DOPORUČUJÍCÍ LÉKAŘ O 1 x RE063, RE073
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Poskytovatel POSKYTOVATEL R 1 x
     RevizniLekar REVIZNÍ LÉKAŘ O 1 x
          Jmeno JMÉNO R 1 x
     Pacient PACIENT R 1 x RE013, RE017
          Jmeno JMÉNO R 1 x
          Adresa ADRESA R 1 x RE011
     LP RECEPT POLOŽKA LP R 2 x RE056, RE072
          HVLPReg RECEPT POLOŽKA LP HVLP Reg C 1 x
          HVLPNereg RECEPT POLOŽKA LP HVLP Nereg C 1 x
          IPLP RECEPT POLOŽKA LP IPLP C 1 x
               Slozka RECEPT POLOŽKA LP IPLP SLOŽKA R 100 x
Zprava ZPRÁVA R 1 x
Signature SIGNATURE R 1 x

Doklad
  ID ID dokladu R UUID/GUID
  IDSkupina128 Čárový kód dokladu ve formátu Skupina128 R an..25
  PoznProPacienta Poznámka pro pacienta O an..4000
  PoznProLekarnika Poznámka pro lékárníka (není přístupná pacientovi) O an..4000
  DatumCasZmeny DatumČas poslední změny dokladu R datetime
  DatumVystaveni Datum vystavení receptu R date
  NeodkladnaPece Neodkladná péče O boolean
  Pohotovost Pohotovost O boolean
  MZ_CR MZ ČR (úhrada MZ dle mezinárodní smlouvy) O boolean
  AdUsumProprium Ad usum proprium (pro potřebu rodiny) O boolean
  PocetOpakovaniVydeje Počet výdejů u opakovaného receptu O n..5
  PocetOpakovaniVydejeSlovy Počet výdejů u opakovaného receptu slovy C an..1000 RE032
Lekar
  ICPP ID lékař ICPP C an8 CE059
  ICKomory IČ lékařské/stomatolgické komory R an10
  KodKomory Kód rozlišující Lékařskou a Stomatologickou komoru R an1
  OdbornostLekare Smluvní odbornost lékaře (dle číselníku VZP) C an3 RE062
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  Nazev Název poskytovatele O an..255
  Telefon Telefon R an..13
  ICP IČ Pracoviště C an8 CE058
  ICZ IČ Zdravotní zařízení C an8 RE062
  DIC DIČ R an..12
  ACROznaceniUtvaru Armáda ČR označení útvaru O an..50 RE001
  ACRMistoUtvaru Armáda ČR místo útvaru C an..50 RE033
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
DoporucujiciLekar
  ICPP ID lékař ICPP C an8 CE059
  ICKomory IČ lékařské/stomatolgické komory O an10
  KodKomory Kód rozlišující Lékařskou a Stomatologickou komoru O an1
  OdbornostLekare Smluvní odbornost lékaře (dle číselníku VZP) R an3
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Poskytovatel
  Nazev Název poskytovatele O an..255
  Telefon Telefon R an..13
  ICP IČ Pracoviště C an8 CE058
  ICZ IČ Zdravotní zařízení R an8
  DIC DIČ O an..12
  ACROznaceniUtvaru Armáda ČR označení útvaru O an..50 RE001
  ACRMistoUtvaru Armáda ČR místo útvaru C an..50 RE033
RevizniLekar
  ICRLvZP IČ Revizního lékaře v ZP R an..10
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Pacient
  CisloPojistence Číslo pojištěnce C an..10
  KodZP Kód zdravotní pojišťovny C n3 CE004
  DatumNarozeni Datum narození C date
  Telefon Telefon O an..13
  NazevVeznice Název věznice O an..48
Jmeno
  Prijmeni Příjmení R a..35
  Jmena Jména R a..24
Adresa
  Ulice Ulice O an..48
  CisloOrientacni Orientační číslo C an..4
  CisloEvidencni Evidenční číslo C an..5
  CisloPopisne Popisné číslo C an..5
  NazevObce Název obce R an..48
  NazevCastiObce Název části obce O an..48
  NazevOkresu Název okresu O an..32
  PSC PSČ R n5
LP
  PorCis Pořadové číslo položky (LP) dokladu O an..10
  ID ID položky (LP) dokladu R UUID/GUID
  Mnozstvi Množství číslo R n..3
  MnozstviSlovyLatinsky Množství text latinsky R an..255
  MnozstviRimskaCislice Množství římská číslice R a..50
  Navod Návod (bez zkratky D.S.) R an..80
  Pozn Poznámka O an..4000
  Diagnoza Diagnóza C an..5 CE005
  HradiNemocny Hradí nemocný O boolean
  ZamernePrekroceniDavkovani Záměrné překročení dávkování O boolean
  Nezamenovat Nezaměňovat O boolean
  ZvysenaUhrada Požadována zvýšená úhrada ZP O boolean
HVLPReg
  KodSUKL Kód SUKL R an7 CE002
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
HVLPNereg
  ATC ATC R an..7
  Nazev Název R an..70
  Forma Forma R an..19
  Sila Síla R an..15
  Baleni Balení R an..22
IPLP
  PostupPripravy Postup přípravy R an..4000
  Nazev Název O an..70
Slozka
  Nazev Název R an..100
  Mnozstvi Množství (v gramech) R n..12,2
Zprava
  IDZpravy ID Zprávy R UUID/GUID
  IDPuvodniZpravy ID původní zprávy R UUID/GUID
  DruhUzivatele Klient Druh uživatele R n..3 RE025, RE026
  DatumCasOdeslaniZpravy DatumČas odeslání zprávy (dle odesílatele této zprávy) R datetime
  DatumCasPrijetiPuvodniZpravy DatumČas přijentí původní zprávy (dle CU) R datetime
Signature