OBSAH ČL 2009

 

Předmluva, doc. RNDr. J. Portych, CSc.                   

Obsah             

EVROPSKÁ ČÁST

I        Předmluva                   

II      Úvod                 

III     Složení Evropské lékopisné komise, jejích skupin expertů a složení sekretariátu komise k 31.12.2007

IV     Texty

Nové texty

Revizní texty a rychlé revize (rz)

Korigované a konvertované texty

Vypuštěné texty

 

Obecné statě            

1    Všeobecné zásady

1.1           Obecná ustanovení

1.2           Další ustanovení týkající se obecných statí a článků

1.3           Obecné statě

1.4           Lékopisné články (monografie)

1.5           Značky a symboly

1.6           Jednotky mezinárodní soustavy (SI) použité v lékopisu a vztah k jiným jednotkám

2    Zkušební metody                       

2.1 Přístroje a jiné pomůcky ke zkoušení                    

      2.1.1       Kapátka            

      2.1.2       Porovnávací tabulka stupňů pórovitosti pro filtry ze slinutého skla

      2.1.3       Ultrafialové lampy pro analytické účely  

      2.1.4       Síta                   

      2.1.5       Zkumavky pro porovnávací zkoušky                 

      2.1.6       Detekční trubičky pro plyny                  

2.2 Fyzikální a fyzikálně-chemické metody                 

      2.2.1       Čirost a stupeň opalescence tekutin       

      2.2.2       Stupeň zbarvení tekutin              

      2.2.3       Potenciometrické stanovení pH             

      2.2.4       Vztah mezi reakcí roztoku, přibližnými hodnotami pH a zbarvením některých indikátorů                        

      2.2.5       Relativní hustota            

      2.2.6       Index lomu                    

      2.2.7       Optická otáčivost

      2.2.8       Viskozita

      2.2.9       Měření kapilárním viskozimetrem

      2.2.10     Viskozita – měření rotačním viskozimetrem

      2.2.11     Destilační rozmezí  

      2.2.12     Teplota varu

      2.2.13     Stanovení vody destilací

      2.2.14     Teplota tání – kapilární metoda

      2.2.15     Teplota tání – metoda v otevřené kapiláře

      2.2.16     Teplota tání – stanovení v kovovém bloku

      2.2.17     Teplota skápnutí

      2.2.18     Teplota tuhnutí

      2.2.19     Ampérometrické titrace

      2.2.20     Potenciometrické titrace

      2.2.21     Fluorimetrie

      2.2.22     Atomová emisní spektrometrie

      2.2.23     Atomová absorpční spektrometrie

      2.2.24     Absorpční spektrofotometrie v infračervené oblasti

      2.2.25     Absorpční spektrofotometrie v ultrafialové a viditelné oblasti

      2.2.26     Papírová chromatografie

      2.2.27     Tenkovrstvá chromatografie

      2.2.28     Plynová chromatografie

      2.2.29     Kapalinová chromatografie

      2.2.30     Vylučovací chromatografie

      2.2.31     Elektroforéza

      2.2.32     Ztráta sušením

      2.2.33     Nukleární magnetická rezonanční spektrometrie

      2.2.34     Termická analýza

      2.2.35     Osmolalita

      2.2.36     Potenciometrické stanovení koncentrace iontů pomocí iontově selektivních elektrod                  

      2.2.37     Rentgenová fluorescenční spektrometrie

      2.2.38     Konduktivita

      2.2.39     Stanovení distribuce molekulových hmotností v dextranu

      2.2.40     Spektrofotometrie v blízké infračervené oblasti

      2.2.41     Cirkulární dichroismus

      2.2.42     Hustota pevných látek

      2.2.43     Hmotnostní spektrometrie

      2.2.44     Celkový obsah organického uhlíku ve vodě pro farmaceutické použití

      2.2.45     Superkritická fluidní chromatografie

      2.2.46     Chromatografické separační metody

      2.2.47     Kapilární elektroforéza

      2.2.48     Ramanova spektrometrie

      2.2.49     Měření viskozimetrem s padající kuličkou

      2.2.54     Izoelektrická fokusace

      2.2.55     Mapování peptidů

      2.2.56     Analýza aminokyselin

      2.2.57     Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

      2.2.58     Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

      2.2.60     Teplota tání – instrumentální metoda

2.3 Zkoušky totožnosti           

      2.3.1       Zkoušky totožnosti iontů a funkčních skupin[1]

      2.3.2       Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií

      2.3.3       Totožnost fenothiazinových derivátů tenkovrstvou chromatografií

      2.3.4       Pach

2.4 Limitní zkoušky     

      2.4.1       Amonium

      2.4.2       Arsen

      2.4.3       Vápník

      2.4.4       Chloridy

      2.4.5       Fluoridy

      2.4.6       Hořčík

      2.4.7       Hořčík a kovy alkalických zemin

      2.4.8       Těžké kovy

      2.4.9       Železo

      2.4.10     Olovo v cukrech

      2.4.11     Fosforečnany

      2.4.12     Draslík

      2.4.13     Sírany

      2.4.14     Síranový popel

      2.4.15     Nikl v polyolech

      2.4.16     Celkový popel

      2.4.17     Hliník

      2.4.18     Volný formaldehyd

      2.4.19     Zásaditě reagující látky v mastných olejích

      2.4.21     Cizí oleje v mastných olejích tenkovrstvou chromatografií

      2.4.22     Podíl mastných kyselin plynovou chromatografií

      2.4.23     Steroly v mastných olejích

      2.4.24     Totožnost a kontrola zbytkových rozpouštědel

      2.4.25     Ethylenoxid a dioxan

      2.4.26     N,N-Dimethylanilin

      2.4.27     Těžké kovy v rostlinných drogách a mastných olejích

      2.4.28     Kyselina 2-ethylhexanová

      2.4.29     Mastné kyseliny v olejích bohatých na omega-3-kyseliny

      2.4.30     Ethylenglykol a diethylenglykol v ethoxylovaných látkách

      2.4.31     Nikl v hydrogenovaných rostlinných olejích        

      2.4.32     Celkový cholesterol v olejích bohatých na omega-3-kyseliny

2.5 Stanovení obsahu  

      2.5.1       Číslo kyselosti

      2.5.2       Číslo esterové

      2.5.3       Číslo hydroxylové

      2.5.4       Číslo jodové

      2.5.5       Číslo peroxidové

      2.5.6       Číslo zmýdelnění

      2.5.7       Nezmýdelnitelné látky

      2.5.8       Dusík v primárních aromatických aminech

      2.5.9       Dusík mineralizací s kyselinou sírovou

      2.5.10     Spalování organických látek v kyslíku

      2.5.11     Chelatometrické titrace

      2.5.12     Semimikrostanovení vody

      2.5.13     Hliník v adsorbovaných vakcínách[2]

      2.5.14     Vápník v adsorbovaných vakcínách[3]

      2.5.15     Fenol v imunosérech a vakcínách

      2.5.16     Bílkoviny v polysacharidových vakcínách

      2.5.17     Nukleové kyseliny v polysacharidových vakcínách

      2.5.18     Fosfor v polysacharidových vakcínách

      2.5.19     O‑acetyl v polysacharidových vakcínách

      2.5.20     Hexosaminy v polysacharidových vakcínách

      2.5.21     Methylpentosy v polysacharidových vakcínách

      2.5.22     Kyseliny uronové v polysacharidových vakcínách

      2.5.23     Kyselina sialová v polysacharidových vakcínách

      2.5.24     Oxid uhličitý v medicinálních plynech

      2.5.25     Oxid uhelnatý v medicinálních plynech

      2.5.26     Oxid dusnatý a oxid dusičitý v medicinálních plynech

      2.5.27     Kyslík v medicinálních plynech

      2.5.28     Voda v medicinálních plynech

      2.5.29     Oxid siřičitý

      2.5.30     Oxidanty

      2.5.31     Ribosa v polysacharidových vakcínách

      2.5.32     Mikrostanovení vody

      2.5.33     Celkové bílkoviny

      2.5.34     Kyselina octová v syntetických peptidech

      2.5.35     Oxid dusný v plynech

      2.5.36     Číslo anisidinové

2.6 Biologické zkoušky           

      2.6.1       Zkouška na sterilitu

      2.6.2       Mykobakterie

      2.6.7       Mykoplazmata

      2.6.8       Zkouška na pyrogenní látky

      2.6.9       Zkouška na neškodnost

      2.6.10     Zkouška na přítomnost histaminu

      2.6.11     Zkouška na hypotenzivní látky

      2.6.12     Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků (celkový počet životaschopných aerobních mikroorganismů)  

      2.6.13     Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků (zkoušky na specifické mikroorganismy)

      2.6.14     Bakteriální endotoxiny

      2.6.15 Aktivátor prekalikreinu      

      2.6.16     Důkaz cizích agens v humánních virových vakcínách

      2.6.17     Zkouška antikomplementární aktivity imunoglobulinu

      2.6.18     Zkouška neurovirulence živých virových vakcín

      2.6.19     Zkouška neurovirulence vakcíny proti obrně (perorální)

      2.6.20     Hemaglutininy anti-A a anti-B (nepřímá metoda)

      2.6.21     Techniky amplifikace nukleových kyselin

      2.6.22     Aktivované koagulační faktory

      2.6.24     Ptačí virové vakcíny: zkoušky na cizí agens v inokulech

      2.6.25     Ptačí živé virové vakcíny: zkoušky na cizí agens v šaržích konečného přípravku

      2.6.26     Zkouška na protilátky anti-D v imunoglobulinu lidském pro intravenózní podání

      2.6.27     Mikrobiologická kontrola buněčných přípravků

2.7 Metody stanovení účinnosti           

      2.7.1       Imunochemické metody

      2.7.2       Mikrobiologické stanovení účinnosti antibiotik

      2.7.4       Stanovení účinnosti lidského koagulačního faktoru VIII

      2.7.5       Stanovení účinnosti heparinu

      2.7.6       Stanovení účinnosti adsorbované vakcíny proti záškrtu

      2.7.7       Stanovení účinnosti vakcíny proti dávivému kašli

      2.7.8       Stanovení účinnosti adsorbované vakcíny proti tetanu

      2.7.9       Zkouška na Fc funkci imunoglobulinu

      2.7.10     Stanovení účinnosti lidského koagulačního faktoru VII

      2.7.11     Stanovení účinnosti lidského koagulačního faktoru IX

      2.7.12     Stanovení účinnosti heparinu v koagulačních faktorech

      2.7.13     Stanovení účinnosti lidského imunoglobulinu anti-D

      2.7.14     Stanovení účinnosti vakcíny proti hepatitidě A

      2.7.15     Stanovení účinnosti vakcíny proti hepatitidě B (rDNA)

      2.7.16     Stanovení účinnosti bezbuněčné vakcíny proti dávivému kašli

      2.7.17     Stanovení účinnosti lidského antitrombinu III[4]

      2.7.18     Stanovení účinnosti lidského koagulačního faktoru II

      2.7.19     Stanovení účinnosti lidského koagulačního faktoru X

      2.7.20     Stanovení účinnosti inaktivované vakcíny proti poliomyelitidě (in vivo)

      2.7.21     Stanovení účinnosti lidského von Willebrandova faktoru

      2.7.22     Stanovení účinnosti lidského koagulačního faktoru XI

      2.7.23     Stanovení počtu buněk CD34+/CD45+ v přípravcích pro krvetvorbu

      2.7.24     Průtoková cytometrie    

      2.7.25     Stanovení účinnosti inhibitoru lidského plasminu

      2.7.27     Flokulační hodnota (Lf) difterického a tetanického toxinu a toxoidu (Ramonovo stanovení)       

      2.7.28     Stanovení počtu buněk tvořících kolonie u lidských krvetvorných progenitorových buněk

      2.7.29     Stanovení počtu jaderných buněk a životaschopnosti

      2.7.30     Stanovení účinnosti lidského proteinu C

      2.7.31     Stanovení účinnosti lidského proteinu S

      2.7.32     Stanovení účinnosti inhibitoru lidské alfa-1-proteasy

2.8 Farmakognostické metody            

      2.8.1       Popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové

      2.8.2       Cizí příměsi

      2.8.3       Stomata (průduchy) a stomatální index

      2.8.4       Číslo bobtnavosti

      2.8.5       Voda v silicích

      2.8.6       Cizí estery v silicích

      2.8.7       Mastné oleje a zpryskyřičnatělé silice v silicích

      2.8.8       Pach a chuť silic

      2.8.9       Zbytek po odpaření silic

      2.8.10     Rozpustnost silic v ethanolu

      2.8.11     Stanovení cineolu v silicích

      2.8.12     Stanovení silic v rostlinných drogách

      2.8.13     Zbytky pesticidů

      2.8.14     Stanovení tříslovin v rostlinných drogách

      2.8.15     Číslo hořkosti

      2.8.16     Zbytek po vysušení u extraktů

      2.8.17     Ztráta sušením u extraktů

      2.8.18     Stanovení obsahu aflatoxinu B1 v rostlinných drogách    

      2.8.20     Rostlinné drogy: vzorkování a příprava vzorku

2.9 Metody farmaceutické technologie            

      2.9.1       Zkouška rozpadavosti tablet a tobolek

      2.9.2       Zkouška rozpadavosti rektálních a vaginálních přípravků

      2.9.3       Zkouška disoluce pevných lékových forem

      2.9.4       Zkouška disoluce transdermálních přípravků

      2.9.5       Hmotnostní stejnoměrnost pevných jednodávkových lékových forem

      2.9.6       Obsahová stejnoměrnost jednodávkových lékových forem

      2.9.7       Oděr neobalených tablet

      2.9.8       Pevnost tablet

      2.9.9       Měření konzistence penetrometricky

      2.9.10     Stanovení obsahu ethanolu a lihová tabulka

      2.9.11     Stanovení methanolu a propan-2-olu

      2.9.12     Klasifikace velikosti částic prášků sítováním

      2.9.14     Stanovení měrné plochy povrchu průnikem vzduchu[5]

      2.9.15     Zdánlivý objem

      2.9.16     Sypnost

      2.9.17     Zkouška na využitelný objem parenterálních přípravků

      2.9.18     Přípravky k inhalaci: aerodynamické stanovení jemných částic

      2.9.19     Hodnocení kontaminace částicemi pod hranicí viditelnosti

      2.9.20     Hodnocení kontaminace viditelnými částicemi

      2.9.22     Stanovení doby deformace lipofilních čípků

      2.9.23     Stanovení hustoty pevných látek plynovým pyknometrem[6]

      2.9.25     Zkouška disoluce léčivých žvýkacích gum

      2.9.26     Specifický povrch adsorpcí plynu

      2.9.27     Hmotnostní stejnoměrnost jednotlivých dávek ve vícedávkových obalech

      2.9.29     Pravá disoluce

      2.9.31     Analýza velikosti částic laserovou difrakcí                     

      2.9.32     Stanovení porozity a distribuce velikosti pórů pevných látek rtuťovou porozimetrií

      2.9.33     Charakterizace krystalických a částečně krystalických pevných látek rentgenovou práškovou difrakcí (XRPD)

      2.9.34     Sypná hustota a setřesná hustota prášků

      2.9.35     Jemnost prášků

      2.9.36     Tok prášku

      2.9.37     Optická mikroskopie

      2.9.38     Odhad distribuce velikosti částic analytickým proséváním

      2.9.40     Stejnoměrnost dávkových jednotek

      2.9.41     Oděr granulí a sféroidů

      2.9.42     Zkouška disoluce lipofilních tuhých lékových forem

      2.9.43     Zdánlivá disoluce           

3 Obaly a obalový materiál

3.1 Materiály používané pro výrobu obalů      

      3.1.1       Materiály pro obaly na lidskou krev a krevní složky

      3.1.1.1    Materiály na bázi měkčeného poly(vinylchloridu) pro obaly na lidskou krev a krevní složky

      3.1.1.2    Materiály na bázi měkčeného poly(vinylchloridu) pro hadičky používané v soupravách pro transfuzi krve a krevních složek

      3.1.3       Polyolefiny

      3.1.4       Polyethylen bez přísad pro obaly parenterálních a očních přípravků

      3.1.5       Polyethylen s přísadami pro obaly parenterálních a očních přípravků

      3.1.6       Polypropylen pro obaly a uzávěry parenterálních a očních přípravků

      3.1.7       Poly(ethylen – vinyl-acetát) pro obaly a hadičky přípravků parenterální výživy

      3.1.8       Silikonový olej používaný jako mazivo

      3.1.9       Silikonový elastomer pro uzávěry a hadičky

      3.1.10     Materiály na bázi neměkčeného poly(vinylchloridu) pro obaly na neinjekční vodné roztoky

      3.1.11     Materiály na bázi neměkčeného poly(vinylchloridu) pro obaly na suché lékové formy k perorálnímu podání

      3.1.13     Přísady do polymerů[7]

      3.1.14     Materiály na bázi měkčeného poly(vinylchloridu) pro obaly na vodné roztoky k intravenózní infuzi

      3.1.15     Poly(ethylen-tereftalát) pro obaly na přípravky, které nejsou určeny k parenterálnímu podání

3.2 Obaly

      3.2.1       Skleněné obaly pro farmaceutické použití

      3.2.2       Obaly a uzávěry z plastů pro farmaceutické použití

      3.2.2.1    Obaly z plastů na vodné roztoky pro infuzi

      3.2.3       Sterilní obaly z plastů na lidskou krev a krevní složky

      3.2.4       Prázdné sterilní obaly z měkčeného poly(vinylchloridu) na lidskou krev a krevní složky

      3.2.5       Sterilní obaly z měkčeného poly(vinylchloridu) na lidskou krev obsahující antikoagulační roztok

      3.2.6       Soupravy pro transfuzi krve a krevních složek

      3.2.8       Sterilní injekční stříkačky z plastů na jedno použití

      3.2.9       Pryžové uzávěry obalů na vodné, práškové a lyofilizované parenterální přípravky

4 Zkoumadla  

4.1 Zkoumadla, roztoky pro limitní stanovení nečistot, tlumivé roztoky

      4.1.1       Zkoumadla        

      4.1.2       Základní roztoky pro limitní stanovení nečistot   

      4.1.3       Tlumivé roztoky

4.2 Odměrná analýza  

      4.2.1       Základní látky pro odměrné roztoky      

      4.2.2       Odměrné roztoky          

5 Obecné texty         

5.1 Obecné texty ke sterilitě    

      5.1.1       Metody přípravy sterilních výrobků

      5.1.2       Biologické indikátory pro sterilizaci

      5.1.3       Účinnost protimikrobních konzervačních látek

      5.1.4       Mikrobiologická jakost léčivých přípravků

      5.1.5       Používání pojmu F0 při sterilizaci vodných přípravků parou

      5.1.6       Alternativní metody kontroly mikrobiologické jakosti

      5.1.7       Virová bezpečnost         

5.2 Obecné texty k technologii vakcín

      5.2.1       Terminologie použitá v článcích biologických přípravků[8]

      5.2.2       Chovy kuřat prosté specifikovaných patogenů pro výrobu a kontrolu jakosti vakcín

      5.2.3       Buněčné substráty pro výrobu humánních vakcín

      5.2.4       Buněčné kultury pro výrobu veterinárních vakcín

      5.2.5       Látky živočišného původu pro výrobu veterinárních vakcín

      5.2.6       Hodnocení bezpečnosti veterinárních vakcín a imunosér

      5.2.7       Hodnocení účinku veterinárních vakcín a imunosér

      5.2.8       Minimalizace rizika přenosu původců zvířecí spongiformní encefalopatie humánními a veterinárními léčivými přípravky

      5.2.9       Hodnocení bezpečnosti každé šarže veterinárních vakcín a imunosér

5.3                Statistické analýzy výsledků biologických zkoušek         

5.4                Zbytková rozpouštědla  

5.5                Tabulka závislosti hustoty na obsahu ethanolu (lihová tabulka)   

5.6                Stanovení účinnosti interferonů   

5.7                Tabulka fyzikálních vlastností radionuklidů         

5.8                Harmonizace lékopisu    

5.9                Polymorfie         

5.10              Kontrola nečistot v látkách pro farmaceutické použití

5.11              Vlastnosti v lékopisných článcích

5.12              Referenční standardy     

5.14              Léčivé přípravky pro přenos genů pro humánní použití   

5.15              Funkční charakteristiky pomocných látek                      

 

Obecné články

Anticorpora monoclonalia ad usum humanum

Corpora ad usum pharmaceuticum 

Etherolea  

Extracta

Immunosera ad usum veterinarium

Immunosera ex animale ad usum humanum

Olea plantarum pinguia

Plantae medicinales

Plantae medicinales ad potionem aquosam

Plantarum medicinalium praeparata

Producta ab ADN recombinante

Producta allergenica

Producta cum possibili transmissione vectorium encephalopathiarum spongiformium animalium

Producta fermentationis

Radiopharmaca

Vaccinae ad usum humanum

Vaccinae ad usum veterinarium

 

Obecné články lékových forem

Poznámky

Auricularia

Capsulae

Emplastra transcutanea

Granula

Gummi manducabilia medicinalia

Inhalanda

Inserta intraruminalia

Liquida cutanea

Liquida cutanea ad usum veterinarium

Liquida peroralia

Nasalia

Ocularia

Oromucosalia

Parenteralia

Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium

Praeparata ad irrigationem

Praeparata intramammaria ad usum veterinarium

Praeparata intrauterinae ad usum veterinarium

Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu

Praeparata semisolida ad usum cutaneum

Pulveres adspersorii

Pulveres perorales

Rectalia

Spumae medicatae

Styli

Tabulettae

Tampona medicata

Vaginalia

 

Články (Monografie)

Absinthii herba

Acaciae gummi

Acaciae gummi dispersione desiccatum 

Acamprosatum calcicum

Acarbosum

Acebutololi hydrochloridum

Aceclofenacum

Acemetacinum

Acesulfamum kalicum

Acetazolamidum

Acetonum

Acetylcholini chloridum

Acetylcysteinum

Acetyldigoxinum beta

Acetyltryptophanum racemicum

Acetyltyrosinum

Aciclovirum

Acidum aceticum 99%

Acidum acetylsalicylicum

Acidum adipicum

Acidum alginicum

Acidum amidotrizoicum dihydricum

Acidum 4-aminobenzoicum

Acidum aminocaproicum

Acidum ascorbicum

Acidum asparticum

Acidum benzoicum

Acidum boricum

Acidum chenodeoxycholicum

Acidum citricum anhydricum[9]

Acidum citricum monohydricum

Acidum edeticum

Acidum etacrynicum

Acidum folicum

Acidum fusidicum hemihydricum

Acidum glutamicum

Acidum hydrochloricum 10%

Acidum hydrochloricum 35%

Acidum iopanoicum

Acidum iotalamicum

Acidum ioxaglicum

Acidum lacticum

Acidum lacticum S

Acidum lactobionicum

Acidum maleicum

Acidum malicum racemicum

Acidum mefenamicum

Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1  

Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1 dispersio 30%

Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:1

Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:2

Acidum nalidixicum

Acidum nicotinicum

Acidum niflumicum

Acidum nitricum 70%

Acidum octanoicum

Acidum oleicum

Acidum oxolinicum

Acidum palmiticum

Acidum phosphoricum 10%

Acidum phosphoricum 85%

Acidum pipemidicum trihydricum

Acidum salicylicum

Acidum sorbicum

Acidum stearicum

Acidum sulfuricum

Acidum tartaricum

Acidum thiocticum

Acidum tiaprofenicum

Acidum tolfenamicum 

Acidum tranexamicum

Acidum trichloraceticum

Acidum undecylenicum

Acidum ursodeoxycholicum

Acidum valproicum

Acitretinum

Adeninum

Adenosinum

Adeps lanae

Adeps lanae cum aqua

Adeps lanae hydrogenatus

Adeps solidus

Aer medicinalis

Aer medicinalis artificiosus  

Agar

Agni casti fructus

Agrimoniae herba

Alaninum

Albendazolum

Albumini humani solutio

Alchemillae herba

Alcohol benzylicus

Alcohol cetylicus

Alcohol cetylstearylicus

Alcohol cetylstearylicus emulsificans A  

Alcohol cetylstearylicus emulsificans B

Alcohol isopropylicus

Alcohol oleicus

Alcohol polyvinylicus

Alcohol stearylicus

Alcoholes adipis lanae

Alcuronii chloridum

Alfacalcidolum

Alfadexum

Alfentanili hydrochloridum

Alfuzosini hydrochloridum

Algeldratum

Allantoinum

Allii sativi bulbus pulveratus

Allopurinolum

Almagatum

Aloe barbadensis

Aloe capensis

Aloes extractum siccum normatum

Alprazolamum

Alprenololi hydrochloridum

Alprostadilum

Alteplasum ad iniectabile

Althaeae folium

Althaeae radix

Altizidum

Aluminii chloridum hexahydricum

Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem

Aluminii magnesii silicas

Aluminii phosphas hydricus

Aluminii phosphatis gelatum

Aluminii sulfas hydricus

Alverini citras

Amantadini hydrochloridum

Ambroxoli hydrochloridum

Amfetamini sulfas

Amikacini disulfas

Amikacinum

Amiloridi hydrochloridum dihydricum

Aminoglutethimidum

Aminophyllinum

Aminophyllinum hydricum

Amiodaroni hydrochloridum

Amisulpridum

Amitriptylini hydrochloridum

Amlodipini besilas

Ammoniae solutio concentrata

Ammonii bromidum

Ammonii chloridum

Ammonii glycyrrhizas

Ammonii hydrogenocarbonas

Ammonio methacrylatis copolymerum A

Ammonio methacrylatis copolymerum B

Amobarbitalum

Amobarbitalum natricum

Amoxicillinum natricum

Amoxicillinum trihydricum

Amphotericinum B

Ampicillinum anhydricum[10]

Ampicillinum natricum

Ampicillinum trihydricum

Amygdalae oleum raffinatum

Amygdalae oleum virginale

Amylum pregelificatum

Angelicae radix

Anisi etheroleum

Anisi fructus

Anisi stellati etheroleum

Anisi stellati fructus

Antazolini hydrochloridum  

Antithrombinum III humanum densatum

Apomorphini hydrochloridum hemihydricum

Aprotinini solutio concentrata

Aprotininum

Aqua ad concentratas solutiones diluendas haemodialysi

Aqua pro iniectione

Aqua purificata

Aqua valde purificata

Arachidis oleum hydrogenatum 

Arachidis oleum raffinatum

Argenti nitras

Argentum colloidale ad usum externum

Arginini aspartas

Arginini hydrochloridum

Argininum

Arnicae flos  

Arnicae tinctura

Articaini hydrochloridum

Ascorbylis palmitas

Asparaginum monohydricum

Aspartamum

Astemizolum

Atenololum

Atracurii besilas

Atropini sulfas monohydricus  

Atropinum  

Aurantii amari floris etheroleum

Aurantii amari flos

Aurantii amari pericarpii tinctura

Aurantii amari pericarpium

Aurantii dulcis pericarpii etheroleum

Azaperonum ad usum veterinarium

Azathioprinum

Azelastini hydrochloridum

Azithromycinum

Bacampicillini hydrochloridum

Bacitracinum

Bacitracinum zincicum

Baclofenum

Ballotae nigrae herba

Balsamum peruvianum

Balsamum tolutanum

Bambuteroli hydrochloridum

Barbitalum

Barii sulfas

Beclometasoni dipropionas anhydricus

Beclometasoni dipropionas monohydricus

Belladonnae folii extractum siccum normatum

Belladonnae folii tinctura normata

Belladonnae folium

Belladonnae pulvis normatus

Bendroflumethiazidum

Benfluorexi hydrochloridum

Benperidolum

Benserazidi hydrochloridum

Bentonitum

Benzalkonii chloridi solutio

Benzalkonii chloridum

Benzathini benzylpenicillinum

Benzbromaronum

Benzethonii chloridum

Benzocainum

Benzoe sumatranus

Benzoe tonkinensis

Benzois sumatrani tinctura

Benzois tonkinensis tinctura

Benzoylis peroxidum cum aqua

Benzylis benzoas

Benzylpenicillinum kalicum

Benzylpenicillinum natricum

Betacarotenum

Betadexum

Betahistini dihydrochloridum

Betahistini dimesilas

Betamethasoni acetas

Betamethasoni dipropionas

Betamethasoni natrii phosphas

Betamethasoni valeras

Betamethasonum

Betaxololi hydrochloridum

Betulae folium

Bezafibratum

Bifonazolum

Biotinum

Biperideni hydrochloridum

Bisacodylum

Bismuthi subcarbonas

Bismuthi subgallas

Bismuthi subnitras ponderosus

Bismuthi subsalicylas

Bisoprololi fumaras

Bistortae rhizoma

Bleomycini sulfas

Boldi folii extractum siccum

Boldo folium

Boraginis oleum raffinatum

Bromazepamum

Bromhexini hydrochloridum

Bromocriptini mesilas

Bromperidoli decanoas

Bromperidolum

Brompheniramini maleas

Brotizolamum

Budesonidum

Bufexamacum

Buflomedili hydrochloridum

Bumetanidum

Bupivacaini hydrochloridum monohydricum

Buprenorphini hydrochloridum

Buprenorphinum

Buserelinum

Buspironi hydrochloridum

Busulfanum

Butylhydroxyanisolum

Butylhydroxytoluenum

Butylparabenum

Butylscopolaminii bromidum

Cabergolinum

Calcifediolum monohydricum  

Calcii acetas

Calcii ascorbas dihydricus

Calcii carbonas

Calcii chloridum dihydricum    

Calcii chloridum hexahydricum     

Calcii dobesilas monohydricus

Calcii folinas hydricus  

Calcii glucoheptonas

Calcii gluconas monohydricus  

Calcii gluconas monohydricus pro iniectione  

Calcii glycerophosphas  

Calcii hydrogenophosphas anhydricus  

Calcii hydrogenophosphas dihydricus  

Calcii hydroxidum

Calcii lactas anhydricus

Calcii lactas monohydricus

Calcii lactas pentahydricus

Calcii lactas trihydricus  

Calcii laevulinas dihydricus

Calcii levofolinas pentahydricus

Calcii pantothenas  

Calcii phosphas

Calcii stearas  

Calcii sulfas dihydricus  

Calcipotriolum anhydricum

Calcipotriolum monohydricum

Calcitoninum salmonis    

Calcitriolum  

Calendulae flos

Camphora D

Camphora racemica  

Capsici fructus

Capsici oleoresina raffinata et quantificata

Capsici tinctura normata

Captoprilum

Carbacholum

Carbamazepinum

Carbasalatum calcicum

Carbidopum monohydricum

Carbimazolum

Carbo activatus  

Carbocisteinum

Carbomera

Carbonei dioxidum  

Carboplatinum

Carboprostum trometamoli

Carboxymethylamylum natricum A  

Carboxymethylamylum natricum B  

Carboxymethylamylum natricum C

Carisoprodolum

Carmellosum calcicum  

Carmellosum natricum  

Carmellosum natricum conexum

Carmellosum natricum substitutum humile

Carmustinum

Carprofenum ad usum veterinarium

Carteololi hydrochloridum

Carthami flos

Carthami oleum raffinatum

Carvedilolum  

Carvi etheroleum

Carvi fructus

Caryophylli floris etheroleum  

Caryophylli flos  

Cefaclorum monohydricum  

Cefadroxilum monohydricum   

Cefalexinum monohydricum    

Cefalotinum natricum  

Cefamandoli nafas

Cefapirinum natricum  

Cefatrizinum propylenglycolum

Cefazolinum natricum  

Cefepimi dihydrochloridum monohydricum

Cefiximum trihydricum

Cefoperazonum natricum

Cefotaximum natricum  

Cefoxitinum natricum  

Cefradinum

Ceftazidimum pentahydricum

Ceftriaxonum natricum trihemihydricum   

Cefuroximum axetili

Cefuroximum natricum

Celiprololi hydrochloridum

Cellaburatum

Cellacefatum  

Celluae stirpes haematopoieticae humanae

Cellulosi acetas

Cellulosi pulvis  

Cellulosum microcristallinum   

Cellulosum microcristallinum et carmellosum natricum

Centaurii herba  

Centellae asiaticae herba

Cera alba

Cera carnauba  

Cera flava

Cetirizini dihydrochloridum 

Cetostearomacrogolum

Cetostearylis isononanoas

Cetrimidum  

Cetylis palmitas

Cetylpyridinii chloridum monohydricum  

Chamomillae romanae flos  

Chelidonii herba

Chitosani hydrochloridum

Chlorali hydras  

Chlorambucilum

Chloramphenicoli natrii succinas

Chloramphenicoli palmitas

Chloramphenicolum

Chlorcyclizini hydrochloridum

Chlordiazepoxidi hydrochloridum  

Chlordiazepoxidum

Chlorhexidini diacetas

Chlorhexidini digluconatis solutio

Chlorhexidini dihydrochloridum  

Chlorobutanolum anhydricum[11]

Chlorobutanolum hemihydricum  

Chlorocresolum

Chloroquini diphosphas  

Chloroquini sulfas monohydricus  

Chlorothiazidum  

Chlorphenamini maleas  

Chlorpromazini hydrochloridum

Chlorpropamidum

Chlorprothixeni hydrochloridum

Chlortalidonum

Chlortetracyclini hydrochloridum

Cholesterolum

Chondroitini natrii sulfas

Chymotrypsinum

Ciclopiroxum

Ciclopiroxum olaminum

Ciclosporinum

Cilastatinum natricum

Cilazaprilum monohydricum

Cimetidini hydrochloridum

Cimetidinum

Cinchocaini hydrochloridum

Cinchonae cortex

Cinchonae extractum fluidum normatum

Cineolum

Cinnamomi cassiae etheroleum

Cinnamomi cortex

Cinnamomi corticis tinctura

Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum

Cinnamomi zeylanici folii etheroleum

Cinnarizinum

Ciprofibratum

Ciprofloxacini hydrochloridum

Ciprofloxacinum

Cisapridi tartras

Cisapridum monohydricum

Cisplatinum

Citri etheroleum

Citri reticulatae etheroleum

Citronellae etheroleum

Cladribinum

Clarithromycinum

Clazurilum ad usum veterinarium

Clebopridi malas

Clemastini fumaras

Clenbuteroli hydrochloridum

Clindamycini dihydrogenophosphas

Clindamycini hydrochloridum

Clioquinolum

Clobazamum

Clobetasoli propionas

Clobetasoni butyras

Clofaziminum

Clofibratum

Clomifeni citras

Clomipramini hydrochloridum  

Clonazepamum

Clonidini hydrochloridum

Clopamidum

Closantelum natricum dihydricum ad usum veterinarium

Clotrimazolum

Cloxacillinum natricum monohydricum

Clozapinum

Cocaini hydrochloridum

Cocois oleum raffinatum

Cocoylis octanodecanoas

Codeini hydrochloridum dihydricum

Codeini phosphas hemihydricus

Codeini phosphas sesquihydricus

Codeinum monohydricum

Codergocrini mesilas

Coffeinum

Coffeinum monohydricum

Colae semen

Colchicinum

Colecalciferoli pulvis

Colecalciferolum

Colecalciferolum densatum oleosum

Colecalciferolum in aqua dispergibile

Colestyraminum

Colistimethatum natricum

Colistini sulfas

Colophonium

Copolymerum methacrylatis butylati basicum

Copovidonum

Coriandri etheroleum

Coriandri fructus

Cortisoni acetas

Crataegi folii cum flore extractum fluidum quantificatum

Crataegi folii cum flore extractum siccum

Crataegi folium cum flore

Crataegi fructus

Cresolum crudum

Crospovidonum

Crotamitonum

Cupri sulfas anhydricus[12]

Cupri sulfas pentahydricus

Curcumae xanthorrhizae rhizoma

Cyamopsidis seminis pulvis

Cyanocobalaminum

Cyclizini hydrochloridum

Cyclopentolati hydrochloridum

Cyclophosphamidum monohydricum

Cynarae folium

Cynosbati fructus

Cyproheptadini hydrochloridum sesquihydricum

Cyproteroni acetas

Cysteini hydrochloridum monohydricum

Cystinum

Cytarabinum

Dacarbazinum[13]

Dalteparinum natricum

Danaparoidum natricum

Dapsonum

Daunorubicini hydrochloridum

Decylis oleas

Deferoxamini mesilas

Dembrexini hydrochloridum monohydricum ad usum veterinarium

Demeclocyclini hydrochloridum

Deptropini citras

Dequalinii dichloridum

Desfluranum

Desipramini hydrochloridum

Deslanosidum

Desmopressinum

Desogestrelum

Desoxycortoni acetas

Detomidini hydrochloridum ad usum veterinarium

Dexamethasoni acetas

Dexamethasoni isonicotinas

Dexamethasoni natrii phosphas

Dexamethasonum

Dexchlorpheniramini maleas

Dexpanthenolum

Dextranomerum

Dextranum 1 pro iniectione

Dextranum 40 pro iniectione

Dextranum 60 pro iniectione

Dextranum 70 pro iniectione

Dextrinum

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Dextromoramidi tartras

Dextropropoxypheni hydrochloridum

Diazepamum

Diazoxidum

Dibrompropamidini diisetionas

Dibutylis phthalas

Diclazurilum ad usum veterinarium

Diclofenacum kalicum

Diclofenacum natricum

Dicloxacillinum natricum monohydricum

Dicycloverini hydrochloridum

Didanosinum

Dienestrolum

Diethylcarbamazini citras

Diethylenglycoli monoethylicum etherum

Diethylenglycoli palmitostearas

Diethylis phthalas  

Diethylstilbestrolum

Diflunisalum  

Digitalis purpureae folium  

Digitoxinum

Digoxinum

Dihydralazini sulfas dihemihydricus

Dihydrocodeini tartras

Dihydroergocristini mesilas

Dihydroergotamini mesilas  

Dihydroergotamini tartras

Dihydrostreptomycini sulfas ad usum veterinarium

Dihydrotachysterolum

Dikalii clorazepas

Diltiazemi hydrochloridum

Dimenhydrinatum

Dimercaprolum

Dimethylacetamidum

Dimethylis sulfoxidum

Dimeticonum

Dimetindeni maleas

Dinatrii calcii edetas hydricus

Dinatrii clodronas tetrahydricus

Dinatrii cromoglicas

Dinatrii edetas dihydricus

Dinatrii etidronas

Dinatrii pamidronas pentahydricus

Dinitrogenii oxidum

Dinoprostonum

Dinoprostum trometamoli

Diosminum

Diphenhydramini hydrochloridum

Diphenoxylati hydrochloridum

Dipivefrini hydrochloridum

Diprophyllinum

Dipyridamolum

Dirithromycinum

Disopyramidi phosphas

Disopyramidum

Disulfiramum

Dithranolum

Dobutamini hydrochloridum

Docusatum natricum

Dodecylis gallas

Domperidoni maleas

Domperidonum

Dopamini hydrochloridum

Dopexamini dihydrochloridum

Dorzolamidi hydrochloridum

Dosulepini hydrochloridum

Doxaprami hydrochloridum monohydricum

Doxazosini mesilas

Doxepini hydrochloridum

Doxorubicini hydrochloridum

Doxycyclini hyclas

Doxycyclinum monohydricum

Doxylamini hydrogenosuccinas

Droperidolum

Ebastinum

Echinaceae angustifoliae radix

Echinaceae pallidae radix

Echinaceae purpureae herba

Echinaceae purpureae radix

Econazoli nitras

Econazolum

Edrophonii chloridum

Eleutherococci radix

Emedastini difumaras

Emetini dihydrochloridum heptahydricum

Emetini dihydrochloridum pentahydricum

Enalaprilatum dihydricum

Enalaprili maleas

Enilconazolum ad usum veterinarium

Enoxaparinum natricum

Enoxolonum

Ephedrini hydrochloridum

Ephedrini racemici hydrochloridum

Ephedrinum anhydricum[14]

Ephedrinum hemihydricum

Epinephrini tartras

Epinephrinum

Epirubicini hydrochloridum

Equiseti herba

Ergocalciferolum

Ergometrini maleas

Ergotamini tartras

Erythritolum

Erythromycini estolas

Erythromycini ethylsuccinas

Erythromycini lactobionas

Erythromycini stearas

Erythromycinum  

Erythropoietini solutio concentrata

Esketamini hydrochloridum

Estradioli benzoas

Estradioli valeras

Estradiolum hemihydricum

Estriolum

Estrogena coniugata

Etamsylatum

Ethacridini lactas monohydricus

Ethambutoli dihydrochloridum   

Ethanolum 96% (V/V)

Ethanolum anhydricum

Ether anestheticus  

Ether solvens  

Ethinylestradiolum

Ethionamidum

Ethosuximidum

Ethylcellulosum

Ethylendiaminum

Ethylenglycoli monopalmitostearas

Ethylis acetas

Ethylis oleas

Ethylmorphini hydrochloridum dihydricum  

Ethylparabenum

Ethylparabenum natricum

Etilefrini hydrochloridum

Etodolacum

Etofenamatum

Etofyllinum  

Etomidatum

Etoposidum

Eucalypti etheroleum  

Eucalypti folium

Eugenolum

Factor von Willebrand humanus

Factor VII coagulationis humanus

Factor VIII coagulationis humanus

Factor VIII coagulationis humanus (ADNr)

Factor IX coagulationis humanus

Factor XI coagulationis humanus

Fagopyri herba

Famotidinum

Febantelum ad usum veterinarium  

Felbinacum

Felodipinum

Felypressinum

Fenbendazolum ad usum veterinarium

Fenbufenum

Fenofibratum

Fenoteroli hydrobromidum   

Fentanyli citras

Fentanylum

Fenticonazoli nitras

Ferri chloridum hexahydricum

Ferrosi fumaras

Ferrosi gluconas hydricus

Ferrosi sulfas heptahydricus

Ferrosi sulfas siccatus

Fexofenadini hydrochloridum

Fibrini glutinum

Fibrinogenum humanum

Filipendulae ulmariae herba

Finasteridum

Flavoxati hydrochloridum

Flecainidi acetas

Flubendazolum  

Flucloxacillinum magnesicum octahydricum

Flucloxacillinum natricum monohydricum

Fluconazolum

Flucytosinum

Fludarabini phosphas

Fludrocortisoni acetas

Flumazenilum

Flumequinum

Flumetasoni pivalas

Flunarizini dihydrochloridum

Flunitrazepamum

Flunixini megluminum ad usum veterinarium[15]

Fluocinoloni acetonidum

Fluocortoloni pivalas

Fluoresceinum

Fluoresceinum natricum

Fluorouracilum

Fluoxetini hydrochloridum

Flupentixoli dihydrochloridum

Fluphenazini decanoas

Fluphenazini dihydrochloridum

Fluphenazini enantas

Flurazepami hydrochloridum

Flurbiprofenum

Fluspirilenum

Flutamidum

Fluticasoni propionas

Flutrimazolum

Fluvoxamini maleas

Foeniculi amari fructus

Foeniculi amari fructus etheroleum

Foeniculi dulcis fructus

Formaldehydi solutio 35%  

Formoteroli fumaras dihydricus

Foscarnetum natricum hexahydricum

Fosfomycinum calcicum monohydricum 

Fosfomycinum dinatricum

Fosfomycinum trometamoli

Framycetini sulfas  

Frangulae cortex

Frangulae corticis extractum siccum normatum

Fraxini folium

Fructosum  

Fucus

Fumariae herba

Furosemidum   

Galactosum

Gallamini triethiodidum  

Gelatina  

Gemcitabini hydrochloridum

Gemfibrozilum

Gentamicini sulfas

Gentianae radix  

Gentianae tinctura

Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum

Ginkgo folium

Ginseng radix

Glibenclamidum

Gliclazidum

Glimepiridum

Glipizidum  

Glucagonum humanum

Glucosum anhydricum[16]  

Glucosum liquidum

Glucosum liquidum dispersione desiccatum

Glucosum monohydricum  

Glutathionum

Glyceroli dibehenas

Glyceroli distearas

Glyceroli monolinoleas

Glyceroli monooctanoas

Glyceroli monooctanodecanoas

Glyceroli monooleas

Glyceroli monostearas 40–55  

Glyceroli trinitratis solutio  

Glycerolum  

Glycerolum 85%  

Glyceromacrogoli cocoates

Glyceromacrogoli hydroxystearas

Glyceromacrogoli laurates

Glyceromacrogoli linoleates

Glyceromacrogoli 20 monostearas

Glyceromacrogoli 6 octanodecanoas

Glyceromacrogoli octanodecanoates

Glyceromacrogoli oleates

Glyceromacrogoli ricinoleas

Glyceromacrogoli stearates

Glycinum

Gonadorelini acetas

Gonadotropinum chorionicum  

Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium

Goserelinum

Gossypii oleum hydrogenatum

Gramicidinum  

Graminis rhizoma

Granisetroni hydrochloridum

Griseofulvinum

Guaiacolum

Guaifenesinum

Guanethidini monosulfas

Guar galactomannanum

Gummiresina myrrha

Halofantrini hydrochloridum

Haloperidoli decanoas

Haloperidolum

Halothanum

Hamamelidis folium

Harpagophyti extractum siccum

Harpagophyti radix

Hederae folium

Helianthi oleum raffinatum   

Helium

Heparina massae molecularis minoris

Heparinum calcicum  

Heparinum natricum  

Heptaminoli hydrochloridum

Hexamidini diisetionas

Hexetidinum

Hexobarbitalum  

Hexylresorcinolum

Hibisci sabdariffae flos

Histamini dihydrochloridum  

Histamini diphosphas monohydricus  

Histidini hydrochloridum monohydricum  

Histidinum

Homatropini hydrobromidum

Homatropini methylbromidum  

Hyaluronidasum

Hydralazini hydrochloridum

Hydrargyri dichloridum  

Hydrastidis radix  

Hydrochlorothiazidum  

Hydrocodoni hydrogenotartras dihemihydricus 

Hydrocortisoni acetas

Hydrocortisoni hydrogenosuccinas   

Hydrocortisonum  

Hydrogenii peroxidum 3%  

Hydrogenii peroxidum 30%  

Hydromorphoni hydrochloridum

Hydroxocobalamini acetas

Hydroxocobalamini hydrochloridum  

Hydroxocobalamini sulfas

Hydroxycarbamidum

Hydroxyethylis salicylas

Hydroxypropylbetadexum

Hydroxyzini dihydrochloridum

Hyetellosum

Hymecromonum

Hymetellosum[17]

Hyoscyamini sulfas dihydricus

Hyperici herba

Hyperici herbae extractum siccum quantificatum

Hyprollosum[18]  

Hypromellosi phthalas

Hypromellosum

Ibuprofenum   

Ichthammolum  

Idoxuridinum

Ifosfamidum

Imipenemum monohydricum

Imipramini hydrochloridum  

Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum  

Immunoglobulinum humanum anti-D  

Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum

Immunoglobulinum humanum hepatitidis A  

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum

Immunoglobulinum humanum morbillicum

Immunoglobulinum humanum normale

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum

Immunoglobulinum humanum rabicum

Immunoglobulinum humanum rubellae

Immunoglobulinum humanum tetanicum

Immunoglobulinum humanum varicellae

Immunoglobulinum humanum varicellae ad usum intravenosum

Indapamidum

Indinaviri sulfas ethanolas

Indometacinum

Inhibitor alfa-1 proteinasi humani

Inositolum

Insulini biphasici iniectio

Insulini isophani biphasici iniectio

Insulini isophani iniectio

Insulini solubilis iniectio

Insulini zinci amorphi iniectio in suspensione

Insulini zinci cristallini iniectio in suspensione

Insulini zinci iniectio in suspensione

Insulinum aspartum

Insulinum bovinum

Insulinum humanum

Insulinum lisprum

Insulinum porcinum

Interferoni alfa-2 solutio concentrata

Interferoni gamma-1b solutio concentrata

Iodum

Iohexolum

Iopamidolum

Iotrolanum

Ipecacuanhae extractum fluidum normatum

Ipecacuanhae pulvis normatus

Ipecacuanhae radix

Ipecacuanhae tinctura normata

Ipratropii bromidum monohydricum

Isoconazoli nitras

Isoconazolum

Isofluranum

Isoleucinum

Isomaltum

Isoniazidum

Isoprenalini hydrochloridum

Isoprenalini sulfas dihydricus

Isopropylis myristas

Isopropylis palmitas

Isosorbidi dinitras dilutus

Isosorbidi mononitras dilutus

Isotretinoinum

Isoxsuprini hydrochloridum

Isradipinum

Itraconazolum

Ivermectinum

Jecoris aselli oleum (typus A)

Jecoris aselli oleum (typus B)

Josamycini propionas

Josamycinum

Juniperi etheroleum

Juniperi fructus

Kalii acetas

Kalii aluminii sulfas dodecahydricus

Kalii bromidum

Kalii carbonas

Kalii chloridum

Kalii citras monohydricus

Kalii clavulanas

Kalii clavulanas trituratus

Kalii dihydrogenophosphas

Kalii disulfis

Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus

Kalii hydrogenocarbonas

Kalii hydrogenophosphas

Kalii hydrogenotartras

Kalii hydroxidum

Kalii iodidum

Kalii natrii tartras tetrahydricus

Kalii nitras

Kalii perchloras

Kalii permanganas

Kalii sorbas

Kalii sulfas

Kanamycini monosulfas monohydricus

Kanamycini sulfas acidus

Kaolinum ponderosum

Ketamini hydrochloridum

Ketobemidoni hydrochloridum

Ketoconazolum

Ketoprofenum

Ketorolacum trometamoli

Ketotifeni fumaras

Labetaloli hydrochloridum

Lacca

Lactitolum monohydricum

Lactosum anhydricum

Lactosum monohydricum

Lactulosi solutio

Lactulosum

Lamivudinum

Lansoprazolum

Lauromacrogolum

Lavandulae etheroleum

Lavandulae flos

Leflunomidum

Leonuri herba

Letrozolum

Leucinum     

Leuprorelinum

Levamisoli hydrochloridum

Levamisolum ad usum veterinarium

Levistici radix

Levocabastini hydrochloridum

Levocarnitinum

Levodopum

Levodropropizinum

Levomentholum

Levomepromazini hydrochloridum

Levomepromazini maleas

Levomethadoni hydrochloridum

Levonorgestrelum

Levothyroxinum natricum hydricum

Lichen islandicus

Lidocaini hydrochloridum monohydricum

Lidocainum

Lincomycini hydrochloridum monohydricum

Lindanum

Lini oleum virginale

Lini semen

Liothyroninum natricum

Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum

Liquiritiae extractum siccum ad saporandum

Liquiritiae radix

Lisinoprilum dihydricum

Lithii carbonas

Lithii citras tetrahydricus

Lobelini hydrochloridum

Lomustinum

Loperamidi hydrochloridum

Loperamidi oxidum monohydricum

Loratadinum

Lorazepamum

Lovastatinum

Lupuli flos

Lymecyclinum  

Lynestrenolum

Lysini acetas

Lysini hydrochloridum

Lythri herba

Macrogola

Macrogoli 15 hydroxystearas

Macrogoli oleas

Macrogoli stearas

Macrogoli 40 sorbitoli heptaoleas

Magaldratum

Magnesii acetas tetrahydricus

Magnesii chloridum hexahydricum

Magnesii chloridum tetrahemihydricum

Magnesii citras anhydricus

Magnesii gluconas

Magnesii glycerophosphas

Magnesii hydrogenoaspartas dihydricus

Magnesii hydroxidum

Magnesii lactas dihydricus

Magnesii oxidum leve

Magnesii oxidum ponderosum

Magnesii peroxidum

Magnesii pidolas

Magnesii stearas

Magnesii subcarbonas levis

Magnesii subcarbonas ponderosus

Magnesii sulfas heptahydricus

Magnesii trisilicas

Malathionum

Maltitolum

Maltitolum liquidum

Maltodextrinum

Malvae sylvestris flos

Mangani gluconas

Mangani glycerophosphas hydricus

Mangani sulfas monohydricus

Mannitolum

Maprotilini hydrochloridum

Marbofloxacinum ad usum veterinarium

Marrubii herba

Mastix

Matricariae etheroleum

Matricariae extractum fluidum

Matricariae flos

Maydis amylum

Maydis oleum raffinatum

Mebendazolum

Meclozini dihydrochloridum  

Medroxyprogesteroni acetas  

Mefloquini hydrochloridum

Megestroli acetas

Megluminum

Mel

Melaleucae etheroleum

Meliloti herba

Melissae folium

Menadionum  

Menthae arvensis etheroleum partim mentholi depletum

Menthae piperitae etheroleum  

Menthae piperitae folium  

Mentholum racemicum  

Mepivacaini hydrochloridum

Meprobamatum  

Mepyramini maleas

Mercaptopurinum monohydricum

Mesalazinum

Mesnum

Mesterolonum

Mestranolum  

Metacresolum

Metamizolum natricum monohydricum

Metformini hydrochloridum  

Methadoni hydrochloridum  

Methanolum

Methaqualonum

Methenaminum

Methioninum

Methioninum racemicum  

Methotrexatum

Methylatropinii bromidum   

Methylatropinii nitras

Methylcellulosum

Methyldopum  

Methyleni chloridum

Methylergometrini maleas

Methylis nicotinas

Methylis salicylas  

Methylparabenum  

Methylparabenum natricum

Methylphenobarbitalum  

Methylprednisoloni acetas

Methylprednisoloni hydrogenosuccinas  

Methylprednisolonum  

Methylpyrrolidonum

Methylrosanilinii chloridum

Methyltestosteronum

Methylthioninii chloridum hydricum

Metixeni hydrochloridum monohydricum

Metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

Metoclopramidum

Metolazonum

Metoprololi succinas

Metoprololi tartras

Metrifonatum

Metronidazoli benzoas  

Metronidazolum

Mexiletini hydrochloridum

Mianserini hydrochloridum

Miconazoli nitras

Miconazolum

Midazolamum

Millefolii herba

Minocyclini hydrochloridum dihydricum[19]

Minoxidilum

Mirtazapinum

Misoprostolum

Mitomycinum

Mitoxantroni dihydrochloridum

Modafinilum

Mofetilis mycophenolas

Molgramostimi solutio concentrata

Molsidominum

Mometasoni furoas

Moranteli hydrogenotartras ad usum veterinarium

Morphini hydrochloridum trihydricum  

Morphini sulfas pentahydricus

Moxidectinum ad usum veterinarium

Moxifloxacini hydrochloridum

Moxonidinum

Mupirocinum

Mupirocinum calcicum dihydricum

Myristicae etheroleum

Myrrhae tinctura

Myrtilli fructus recens  

Myrtilli fructus recentis extractum siccum raffinatum et normatum

Myrtilli fructus siccus

Nabumetonum

Nadololum

Nadroparinum calcicum

Naftidrofuryli hydrogenooxalas[20]

Naloxoni hydrochloridum dihydricum

Naltrexoni hydrochloridum

Nandroloni decanoas

Naphazolini hydrochloridum 

Naphazolini nitras

Naproxenum

Naproxenum natricum

Natrii acetas trihydricus

Natrii alendronas trihydricus

Natrii alginas

Natrii amidotrizoas

Natrii aminosalicylas dihydricus

Natrii ascorbas

Natrii aurothiomalas

Natrii benzoas

Natrii bromidum

Natrii carbonas anhydricus

Natrii carbonas decahydricus

Natrii carbonas monohydricus

Natrii cetylo- et stearylosulfas

Natrii chloridum

Natrii citras dihydricus

Natrii cyclamas

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

Natrii disulfis

Natrii fluoridum

Natrii fusidas

Natrii glycerophosphas hydricus

Natrii hyaluronas

Natrii hydrogenocarbonas

Natrii hydrogenophosphas anhydricus

Natrii hydrogenophosphas dihydricus  

Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus

Natrii hydroxidum

Natrii iodidum

Natrii lactatis S solutio

Natrii lactatis solutio

Natrii laurilsulfas  

Natrii molybdas dihydricus

Natrii nitris

Natrii nitroprussias dihydricus

Natrii octanoas

Natrii perboras hydricus

Natrii phenylbutyras

Natrii picosulfas monohydricus

Natrii polystyrensulfonas

Natrii propionas

Natrii salicylas  

Natrii selenis pentahydricus

Natrii stearas

Natrii stearylis fumaras

Natrii sulfas anhydricus[21]  

Natrii sulfas decahydricus  

Natrii sulfis anhydricus    

Natrii sulfis heptahydricus

Natrii tetraboras decahydricus

Natrii thiosulfas pentahydricus

Natrii valproas

Neohesperidin-dihydrochalconum

Neomycini sulfas

Neostigminii bromidum  

Neostigminii metilsulfas

Netilmicini sulfas

Nevirapinum anhydricum

Nicergolinum

Nicethamidum

Niclosamidum anhydricum[22]

Niclosamidum monohydricum

Nicotinamidum

Nicotini resinas

Nicotinum

Nifedipinum

Nifuroxazidum

Nilutamidum

Nimesulidum

Nimodipinum

Nitrazepamum

Nitrendipinum

Nitrofuralum

Nitrofurantoinum

Nitrogenii oxidum

Nitrogenum

Nitrogenum oxygeno depletum

Nizatidinum

Nomegestroli acetas

Nonoxinolum 9

Norepinephrini hydrochloridum

Norepinephrini tartras monohydricus

Norethisteroni acetas

Norethisteronum

Norfloxacinum  

Norgestimatum

Norgestrelum  

Nortriptylini hydrochloridum  

Noscapini hydrochloridum monohydricum  

Noscapinum

Notoginseng radix

Nystatinum

Octoxinolum 10

Octyldodecanolum

Octylis gallas

Oenotherae oleum raffinatum

Ofloxacinum

Oleae folium

Oleomacrogolum

Olibanum indicum

Olivae oleum raffinatum

Olivae oleum virginale  

Olsalazinum dinatricum

Omega-3 acidorum esteri ethylici 60

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

Omega-3 acidorum triglycerida

Omeprazolum

Omeprazolum natricum monohydricum

Ondansetroni hydrochloridum dihydricum

Ononidis radix

Opii extractum siccum normatum

Opii pulvis normatus

Opii tinctura normata

Opium crudum     

Orciprenalini sulfas

Origani herba

Orphenadrini citras

Orphenadrini hydrochloridum

Orthosiphonis folium

Oryzae amylum

Ouabainum octahydricum

Oxacillinum natricum monohydricum

Oxaliplatinum

Oxazepamum  

Oxeladini citras

Oxfendazolum ad usum veterinarium

Oxitropii bromidum

Oxprenololi hydrochloridum

Oxybuprocaini hydrochloridum

Oxybutynini hydrochloridum

Oxycodoni hydrochloridum

Oxygenum

Oxymetazolini hydrochloridum

Oxytetracyclini hydrochloridum

Oxytetracyclinum dihydricum  

Oxytocini solutio concentrata   

Oxytocinum

Paclitaxelum

Pancreatis pulvis

Pancuronii bromidum

Pantoprazolum natricum sesquihydricum

Papaverini hydrochloridum  

Papaveris rhoeados flos  

Paracetamolum  

Paraffinum liquidum

Paraffinum perliquidum

Paraffinum solidum

Paraldehydum

Parnaparinum natricum

Paroxetini hydrochloridum anhydricum  

Paroxetini hydrochloridum hemihydricum

Passiflorae extractum siccum

Passiflorae herba

Pefloxacini mesilas dihydricus

Pelargonii radix

Penbutololi sulfas

Penicillaminum  

Pentaerithrityli tetranitras trituratus

Pentamidini diisetionas

Pentazocini hydrochloridum

Pentazocini lactas

Pentazocinum

Pentobarbitalum

Pentobarbitalum natricum

Pentoxifyllinum

Pentoxyverini citras

Pepsini pulvis

Pergolidi mesilas

Perindoprilum erbuminum

Perphenazinum

Pethidini hydrochloridum

Phenazonum

Pheniramini maleas

Phenobarbitalum  

Phenobarbitalum natricum  

Phenolphthaleinum

Phenolsulfonphthaleinum

Phenolum

Phenoxyethanolum  

Phenoxymethylpenicillinum  

Phenoxymethylpenicillinum kalicum

Phentolamini mesilas

Phenylalaninum

Phenylbutazonum

Phenylephrini hydrochloridum

Phenylephrinum

Phenylhydrargyri acetas

Phenylhydrargyri boras

Phenylhydrargyri nitras

Phenylpropanolamini hydrochloridum

Phenytoinum

Phenytoinum natricum  

Phloroglucinolum anhydricum

Phloroglucinolum dihydricum

Pholcodinum monohydricum

Phthalylsulfathiazolum

Physostigmini salicylas

Physostigmini sulfas  

Phytomenadionum

Phytosterolum  

Picotamidum monohydricum

Pilocarpini hydrochloridum  

Pilocarpini nitras

Pimobendanum

Pimozidum

Pindololum

Pini pumilionis etheroleum

Pini sylvestris etheroleum

Piperacillinum monohydricum

Piperacillinum natricum

Piperazini adipas

Piperazini citras hydricus

Piperazinum hexahydricum

Piracetamum

Pirenzepini dihydrochloridum monohydricum

Piretanidum

Piroxicamum

Piscis oleum omega-3 acidis abundans

Pivampicillinum

Pivmecillinami hydrochloridum

Plantaginis folium

Plantaginis ovatae semen

Plantaginis ovatae testa

Plasma humanum ad separationem

Plasma humanum coagmentatum conditumque ad exstinguendum virum

Poloxamera

Polyacrylatis dispersio 30%  

Polygalae radix  

Polygoni avicularis herba

Polymyxini B sulfas  

Polysorbatum 20  

Polysorbatum 40

Polysorbatum 60

Polysorbatum 80

Polyvinylacetatis dispersio 30%

Polyvinylis acetas

Povidonum

Povidonum iodinatum

Praeparata insulini iniectabilia

Pravastatinum natricum

Prazepamum

Praziquantelum

Prazosini hydrochloridum

Prednicarbatum

Prednisoloni acetas

Prednisoloni natrii phosphas

Prednisoloni pivalas

Prednisolonum

Prednisonum  

Prilocaini hydrochloridum

Prilocainum

Primaquini diphosphas  

Primidonum  

Primulae radix

Probenecidum  

Procainamidi hydrochloridum  

Procaini benzylpenicillinum monohydricum  

Procaini hydrochloridum  

Prochlorperazini maleas  

Progesteronum  

Proguanili hydrochloridum

Prolinum

Promazini hydrochloridum

Promethazini hydrochloridum   

Propacetamoli hydrochloridum

Propafenoni hydrochloridum

Propanolum

Propanthelinii bromidum  

Propofolum

Propranololi hydrochloridum

Propylenglycoli dilauras

Propylenglycoli dioctanodidecanoas

Propylenglycoli monolauras

Propylenglycoli monopalmitostearas

Propylenglycolum  

Propylis gallas

Propylparabenum  

Propylparabenum natricum

Propylthiouracilum  

Propyphenazonum  

Protamini hydrochloridum  

Protamini sulfas  

Prothrombinum multiplex humanum  

Protirelinum

Proxyphyllinum  

Pruni africanae cortex

Pseudoephedrini hydrochloridum  

Psyllii semen

Pyranteli embonas

Pyrazinamidum  

Pyridostigminii bromidum

Pyridoxini hydrochloridum  

Pyrimethaminum  

Pyrrolidonum

Quercus cortex

Quinidini sulfas dihydricus  

Quinini hydrochloridum dihydricum   

Quinini sulfas dihydricus  

Racecadotrilum

Ramiprilum  

Ranitidini hydrochloridum  

Rapae oleum raffinatum

Ratanhiae radix  

Ratanhiae tinctura

Repaglinidum

Reserpinum  

Resorcinolum  

Rhamni purshianae cortex  

Rhamni purshianae extractum siccum normatum

Rhei radix   

Ribavirinum

Riboflavini natrii phosphas  

Riboflavinum  

Ricini oleum hydrogenatum

Ricini oleum raffinatum

Ricini oleum virginale  

Rifabutinum

Rifampicinum

Rifamycinum natricum  

Rilmenidini phosphas

Risperidonum 

Ritonavirum

Rocuronii bromidum

Ropivacaini hydrochloridum monohydricum

Rosmarini etheroleum

Rosmarini folium

Roxithromycinum

Rusci radix  

Rutosidum trihydricum

Sacchari sphaerae

Saccharinum  

Saccharinum natricum   

Saccharosi monopalmitas

Saccharosi stearas

Saccharosum  

Salbutamoli sulfas  

Salbutamolum  

Salicis cortex  

Salicis corticis extractum siccum

Salmeteroli xinafoas

Salmonis domestici oleum

Salviae lavandulifoliae etheroleum

Salviae officinalis folium

Salviae sclareae etheroleum

Salviae tinctura

Salviae trilobae folium

Sambuci nigrae flos

Sanquisorbae radix

Scopolamini hydrobromidum trihydricum  

Scopolaminum

Selamectinum ad usum veterinarium

Selegilini hydrochloridum

Selenii disulfidum

Sennae acutifoliae fructus  

Sennae angustifoliae fructus  

Sennae folii extractum siccum normatum

Sennae folium   

Serenoae fructus

Serinum  

Serum bovinum

Serpylli herba  

Sertaconazoli nitras

Sertralini hydrochloridum

Sesami oleum raffinatum  

Silica ad usum dentalem

Silica colloidalis anhydrica  

Silica colloidalis hydrica   

Silica hydrophobica colloidalis[23]

Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum  

Silybi mariani fructus

Simeticonum

Simvastatinum

Sojae oleum hydrogenatum

Sojae oleum raffinatum

Solani amylum  

Solidaginis herba

Solidaginis virgaureae herba

Solutiones ad conservationem partium corporis

Solutiones ad haemocolaturam haemodiacolaturamque  

Solutiones ad peritonealem dialysim  

Solutiones anticoagulantes et sanguinem humanum conservantes  

Solutiones pro haemodialysi  

Somatostatinum

Somatropini solutio concentrata

Somatropinum

Somatropinum pro iniectione  

Sorbitani lauras

Sorbitani oleas

Sorbitani palmitas

Sorbitani sesquioleas

Sorbitani stearas

Sorbitani trioleas

Sorbitolum  

Sorbitolum  70% cristallisabile  

Sorbitolum  70% non cristallisabile  

Sorbitolum liquidum partim dehydricum

Sotaloli hydrochloridum

Spectinomycini dihydrochloridum pentahydricum

Spectinomycini sulfas tetrahydricus ad usum veterinarium

Spiramycinum  

Spiraprili hydrochloridum monohydricum

Spironolactonum  

Squalanum

Stannosi chloridum dihydricum

Stavudinum

Stearomacrogolum

Stramonii folii pulvis normatus  

Stramonii folium  

Streptokinasi solutio concentrata[24]  

Streptomycini sulfas  

Succinylsulfathiazolum monohydricum

Sufentanili citras

Sufentanilum

Sulbactamum natricum

Sulfacetamidum natricum monohydricum

Sulfadiazinum  

Sulfadimidinum

Sulfadoxinum

Sulfafurazolum

Sulfaguanidinum

Sulfamerazinum  

Sulfamethizolum

Sulfamethoxazolum

Sulfamethoxypyridazinum ad usum veterinarium  

Sulfanilamidum

Sulfasalazinum  

Sulfathiazolum  

Sulfinpyrazonum

Sulfisomidinum  

Sulfur ad usum externum   

Sulindacum

Sulpiridum

Sultamicillini tosilas dihydricus

Sultamicillinum

Sumatriptani succinas

Suxamethonii chloridum dihydricum  

Suxibuzonum

Talcum

Tamoxifeni citras

Tamsulosini hydrochloridum

Tanaceti parthenii herba

Tanninum

Telmisartanum

Temazepamum

Tenoxicamum

Terazosini hydrochloridum dihydricum

Terbinafini hydrochloridum

Terbutalini sulfas

Terconazolum  

Terebinthinae etheroleum ex pino pinastro

Terfenadinum

Testosteroni decanoas

Testosteroni enantas

Testosteroni isocaproas

Testosteroni propionas

Testosteronum

Tetracaini hydrochloridum   

Tetracosactidum

Tetracyclini hydrochloridum

Tetracyclinum

Tetrazepamum

Tetryzolini hydrochloridum

Theobrominum

Theophyllinum

Theophyllinum monohydricum

Thiamazolum

Thiamini hydrochloridum  

Thiamini nitras

Thiamphenicolum

Thiomersalum

Thiopentalum natricum et natrii carbonas

Thioridazini hydrochloridum

Thioridazinum

Threoninum

Thymi etheroleum

Thymi herba

Thymolum   

Tiabendazolum

Tiamulini fumaras ad usum veterinarium

Tiamulinum ad usum veterinarium

Tianeptinum natricum

Tiapridi hydrochloridum

Tibolonum

Ticarcillinum dinatricum

Ticlopidini hydrochloridum

Tiliae flos

Tilidini hydrochloridum hemihydricum

Timololi maleas

Tinidazolum   

Tinzaparinum natricum  

Tioconazolum

Titanii dioxidum

Tobramycinum  

Tocoferoli alfa acetas

Tocoferoli alfa acetatis pulvis

Tocoferoli alfa RRR acetas

Tocoferoli alfa hydrogenosuccinas

Tocoferoli alfa RRR hydrogenosuccinas

Tocoferolum alfa

Tocoferolum alfa RRR

Tolbutamidum  

Tolnaftatum

Torasemidum anhydricum

Tormentillae rhizoma

Tormentillae tinctura

Tosylchloramidum natricum trihydricum  

Toxinum botulinicum typus A pro iniectione

Tragacantha

Tramadoli hydrochloridum

Tramazolini hydrochloridum monohydricum

Trandolaprilum

Trapidilum

Tretinoinum

Triacetinum

Triamcinoloni acetonidum  

Triamcinoloni hexacetonidum

Triamcinolonum

Triamterenum  

Tribenosidum

Tributylis acetylcitras

Tributylis phosphas

Triethylis citras

Trifluoperazini hydrochloridum  

Triflusalum

Trifolii fibrini folium

Triglycerida saturata media

Triglyceroli diisostearas

Trigonellae foenugraeci semen

Trihexyphenidyli hydrochloridum

Trimetazidini dihydrochloridum  

Trimethadionum

Trimethoprimum

Trimipramini maleas

Tritici amylum

Tritici oleum raffinatum

Tritici oleum virginale

Trolaminum

Trometamolum

Tropicamidum

Tropisetroni hydrochloridum

Trospii chloridum

Troxerutinum

Trypsinum  

Tryptophanum

Tuberculini aviarii derivatum proteinosum purificatum

Tuberculini bovini derivatum proteinosum purificatum  

Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum  

Tuberculinum pristinum ad usum humanum  

Tubocurarinii chloridum pentahydricum  

Tylosini phosphatis solutio ad usum veterinarium  

Tylosini tartras ad usum veterinarium

Tylosinum ad usum veterinarium

Tyrosinum

Tyrothricinum

Ubidecarenonum

Urea  

Urofollitropinum

Urokinasum  

Urticae folium

Uvae ursi folium

Valerianae extractum siccum

Valerianae radix  

Valerianae tinctura

Valinum

Valnemulini hydrochloridum ad usum veterinarium

Vancomycini hydrochloridum

Vanillinum

Vaselinum album

Vaselinum flavum

Vecuronii bromidum

Venlafaxini hydrochloridum

Verapamili hydrochloridum

Verbasci flos

Verbenae citriodoratae folium

Verbenae herba

Vinblastini sulfas

Vincristini sulfas

Vindesini sulfas

Vinorelbini ditartras

Vinpocetinum

Violae herba cum flore

Vitamini A pulvis

Vitaminum A

Vitaminum A densatum oleosum

Vitaminum A in aqua dispergibile

Warfarinum natricum

Warfarinum natricum clathratum

Xanthani gummi

Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium

Xylitolum

Xylometazolini hydrochloridum

Xylosum

Yohimbini hydrochloridum

Zidovudinum

Zinci acetas dihydricus

Zinci acexamas

Zinci chloridum

Zinci oxidum  

Zinci stearas  

Zinci sulfas heptahydricus

Zinci sulfas hexahydricus

Zinci sulfas monohydricus

Zinci undecylenas

Zingiberis rhizoma

Zolpidemi tartras

Zopiclonum

Zuclopenthixoli decanoas

                 

 

Vakcíny pro humánní použití

BCG ad immunocurationem

Vaccinum anthracis adsorbatum ab colato culturarum ad usum humanum

Vaccinum cholerae 

Vaccinum cholerae cryodesiccatum 

Vaccinum cholerae perorale inactivatum

Vaccinum diphtheriae adsorbatum 

Vaccinum diphtheriae, cum contento reducto antigeni, adsorbatum 

Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis (inactivatum), cum contento reducto antigeni(orum), adsorbatum

Vaccinum diphtheriae et tetani adsorbatum 

Vaccinum diphtheriae et tetani, cum contento reducto antigeni(orum), adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum 

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis (inactivatum), cum contento reducto antigeni(orum), adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitidis B (ADNr), poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum

Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum

Vaccinum febris flavae vivum

Vaccinum febris typhoidis

Vaccinum febris typhoidis cryodesiccatum

Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum

Vaccinum febris typhoidis vivum perorale (stirpe Ty 21a)

Vaccinum haemophili stirpe b coniugatum

Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum

Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum

Vaccinum hepatitidis A inactivatum virosomale

Vaccinum hepatitidis B (ADNr)

Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis corticisque antigeniis praeparatum

Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum 

Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum virosomale

Vaccinum influenzae inactivatum ex viris integris praeparatum

Vaccinum influenzae inactivatum ex virorum fragmentis praeparatum

Vaccinum meningococcale classis C coniugatum

Vaccinum meningococcale polysaccharidicum

Vaccinum morbillorum vivum 

Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum

Vaccinum parotitidis vivum

Vaccinum pertussis adsorbatum

Vaccinum pertussis sine cellulis copurificatum adsorbatum

Vaccinum pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum

Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum

Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugatum adsorbatum

Vaccinum poliomyelitidis inactivatum 

Vaccinum poliomyelitidis perorale 

Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum 

Vaccinum rubellae vivum 

Vaccinum tetani adsorbatum 

Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum 

Vaccinum varicellae vivum 

Vaccinum variolae vivum 

 

Vakcíny pro veterinární použití

Vaccinum actinobacillosis inactivatum ad suem

Vaccinum adenovirosis caninae inactivatum

Vaccinum adenovirosis caninae vivum

Vaccinum anaemiae infectivae pulli vivum

Vaccinum anthracis vivum ad usum veterinarium

Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae inactivatum 

Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum

Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev. 1) vivum ad usum veterinarium[25]

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae inactivatum

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum

Vaccinum calicivirosis felinae inactivatum  

Vaccinum calicivirosis felinae vivum[26]

Vaccinum chlamydiosis felinae inactivatum

Vaccinum cholerae aviariae inactivatum

Vaccinum Clostridii botulini ad usum veterinarium

Vaccinum Clostridii chauvoei ad usum veterinarium

Vaccinum Clostridii novyi B ad usum veterinarium 

Vaccinum Clostridii perfringentis ad usum veterinarium

Vaccinum Clostridii septici ad usum veterinarium

Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum

Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad ruminantes 

Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad suem

Vaccinum diarrhoeae viralis bovinae inactivatum

Vaccinum diarrhoeae vituli coronaviro illatae inactivatum[27]

Vaccinum diarrhoeae vituli rotaviro illatae inactivatum[28]

Vaccinum encephalomyelitidis infectivae aviariae vivum

Vaccinum erysipelatis suillae inactivatum

Vaccinum furunculosidis ad salmonideos inactivatum cum adiuvatione oleosa ad iniectionem

Vaccinum hepatitidis viralis anatis stirpe I vivum

Vaccinum herpesviris equini inactivatum

Vaccinum influenzae equi inactivatum

Vaccinum influenzae inactivatum ad suem

Vaccinum laryngotracheitidis infectivae aviariae vivum

Vaccinum leptospirosis bovinae inactivatum

Vaccinum leptospirosis caninae inactivatum

Vaccinum leucosis felinae inactivatum

Vaccinum mannheimiae inactivatum ad bovidas

Vaccinum mannheimiae inactivatum ad ovem

Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem inactivatum

Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum ad usum parenteralem[29] 

Vaccinum morbi Carrei vivum ad canem[30]

Vaccinum morbi Carrei vivum ad mustelidas[31]

Vaccinum morbi haemorrhagici cuniculi inactivatum

Vaccinum morbi Marek vivum

Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum

Vaccinum Mycoplasmatis galliseptici inactivatum

Vaccinum myxomatosidis vivum ad cuniculum

Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae inactivatum

Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae vivum

Vaccinum parainfluenzae viri bovini vivum[32]

Vaccinum parainfluenzae viri canini vivum

Vaccinum paramyxoviris 3 aviarii inactivatum

Vaccinum parvovirosis caninae inactivatum  

Vaccinum parvovirosis caninae vivum

Vaccinum parvovirosis inactivatum ad suem

Vaccinum pasteurellae inactivatum ad ovem

Vaccinum pestis anatis vivum

Vaccinum pestis classicae suillae vivum ex cellulis[33]

Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum

Vaccinum pseudopestis aviariae vivum

Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium

Vaccinum rabiei perorale vivum ad vulpem

Vaccinum rhinitidis atrophicantis ingravescentis suillae inactivatum

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum[34]

Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum

Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum[35]

Vaccinum Salmonellae Enteritidis ad pullum inactivatum

Vaccinum Salmonellae Typhimurium ad pullum inactivatum

Vaccinum tenosynovitidis viralis aviariae vivum

Vaccinum tetani ad usum veterinarium

Vaccinum variolae gallinaceae vivum 

Vaccinum vibriosidis ad salmonideos inactivatum

Vaccinum vibriosidis aquae frigidae ad salmonideos inactivatum

Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum[36]

 

Imunoséra pro humánní použití

Immunoserum botulinicum  

Immunoserum contra venena viperarum europaearum  

Immunoserum diphthericum

Immunoserum gangraenicum (Clostridium novyi)  

Immunoserum gangraenicum (Clostridium perfringens)  

Immunoserum gangraenicum (Clostridium septicum)  

Immunoserum gangraenicum mixtum  

Immunoserum tetanicum ad usum humanum  

 

Imunoséra pro veterinární použití

Immunoserum Clostridii novyi alpha ad usum veterinarium  

Immunoserum Clostridii perfringentis beta ad usum veterinarium

Immunoserum Clostridii perfringentis epsilon ad usum veterinarium

Immunoserum tetanicum ad usum veterinarium

 

Radiofarmaceutické přípravky

Albumini humani iodinati (125I) solutio iniectabilis[37]

Ammoniae (13N) solutio iniectabilis

Aquae (15O) solutio iniectabilis

Aquae tritiatae (3H) solutio iniectabilis

Carbonei oxidum (15O)

Chromii (51Cr) edetatis solutio iniectabilis  

Cyanocobalamini (57Co) capsulae   

Cyanocobalamini (57Co) solutio  

Cyanocobalamini (58Co) capsulae

Cyanocobalamini (58Co) solutio  

Fludeoxyglucosi (18F) solutio iniectabilis

Flumazenili (N-[11C]methyl) solutio iniectabilis

Fluorodopae (18F) substitutione ab electrophila solutio iniectabilis

Galii (67Ga) citratis solutio iniectabilis

Indii (111In) chloridi solutio

Indii (111In) oxini solutio

Indii (111In) pentetatis solutio iniectabilis

Iobenguani (123I) solutio iniectabilis

Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticum

Iobenguani (131I) solutio iniectabilis ad usum therapeuticum

Iobenguani sulfas ad radiopharmaceutica  

Kryptonum (81mKr) ad inhalationem

Methionini ([11C]methyl) solutio iniectabilis

Natrii acetatis ([1-11C]) solutio iniectabilis

Natrii chromatis (51Cr) solutio sterilis

Natrii fluoridi (18F) solutio iniectabilis

Natrii iodidi (123I) solutio ad signandum[38]

Natrii iodidi (123I) solutio iniectabilis

Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum diagnosticum

Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum therapeuticum

Natrii iodidi (131I) solutio  

Natrii iodidi (131I) solutio ad radiosignandum

Natrii iodohippuratis (123I) solutio iniectabilis[39]

Natrii iodohippuratis (131I) solutio iniectabilis[40]

Natrii molybdatis (99Mo) fissione formati solutio

Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis  

Natrii pertechnetatis (99mTc) sine fissione formati solutio iniectabilis  

Natrii phosphatis (32P) solutio iniectabilis  

Norcholesteroli iodinati (131I) solutio iniectabilis  

Oxygenium (15O)

Raclopridi ([11C]methoxy) solutio iniectabilis

Rhenii sulfidi colloidalis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis  

Stanni colloidalis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis

Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis  

Strontii (89Sr) chloridi solutio iniectabilis

Sulfuris colloidalis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis  

Technetii (99mTc) bicisatis solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) et albumini humani solutio iniectabilis[41]

Technetii (99mTc) et etifenini solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) exametazimi solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) gluconatis solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) macrosalbi suspensio iniectabilis  

Technetii (99mTc) medronati solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) mertiatidi solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) microsphaerarum suspensio iniectabilis

Technetii (99mTc) pentetatis solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) sestamibi solutio iniectabilis

Technetii (99mTc) succimeri solutio iniectabilis

Thallosi (201Tl) chloridi solutio iniectabilis

Xenoni (133Xe) solutio iniectabilis  

 

Homeopatické přípravky

Úvod

Praeparata homeopathica

Allium sativum ad praeparata homeopathica

Apis mellifera ad praeparata homeopathica

Arseni sesquioxidum ad praeparata homeopathica

Barii chloridum dihydricum ad praeparata homeopathica

Cadmii sulfas hydricus ad praeparata homeopathica

Calcii iodidum tetrahydricum ad praeparata homeopathica

Croci stigma ad praeparata homeopathica

Cupri acetas monohydricus ad praeparata homeopathica

Cuprum ad praeparata homeopathica

Ferrum ad praeparata homeopathica

Hedera helix ad praeparata homeopathica

Hyoscyamus niger ad praeparata homeopathica  

Hypericum perforatum ad praeparata homeopathica

Plantae medicinales ad praeparata homeopathica

Semecarpus anacardium ad praeparata homeopathica

Tincturae maternae ad praeparata homeopathica

Urtica dioica ad praeparata homeopathica

Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi  

 

Chirurgická šicí vlákna pro použití u člověka

Úvod

Chorda resorbilis sterilis

Fila non resorbilia sterilia

Fila resorbilia synthetica monofilamenta sterilia

Fila resorbilia synthetica torta sterilia

 

Chirurgická šicí vlákna pro použití u zvířat

Chorda resorbilis sterilis in fuso ad usum veterinarium

Fila non resorbilia sterilia in fuso ad usum veterinarium  

Filum bombycis tortum sterile in fuso ad usum veterinarium

Filum ethyleni polyterephtalici sterile in fuso ad usum veterinarium

Filum lini sterile in fuso ad usum veterinarium  

Filum polyamidicum-6/6 sterile in fuso ad usum veterinarium

Filum polyamidicum-6 sterile in fuso ad usum veterinarium  

 

Vaty

Lana cellulosi regenerati

Lana gossypii depurata  NÁRODNÍ ČÁST

 

1    Složení Lékopisné komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k 31. srpnu 2008

 

2    Texty ČL 2009 – Národní část

      Nové texty

      Revizní texty

Korigované a konvertované texty

Vypuštěné texty

 

3    Obecné statě a tabulky

      Stanovení ethanolu v tekutých přípravcích plynovou chromatografií

      Stanovení methanolu a propan-2-olu v tekutých přípravcích plynovou chromatografií

      Zkoumadla použitá v národních článcích

      Referenční látky použité v národních článcích

      Tabulka I: Omamné a psychotropní látky

      Tabulka II: Venena

      Tabulka III: Separanda

      Tabulka IV: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé

      Tabulka V: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti

      Tabulka VI: Doporučené dávky některých oficinálních léčiv používaných u zvířat

      Tabulka VII: Závislost relativní hustoty na obsahu ethanolu (lihová tabulka II)

      Tabulka VIII: Izotonizace vodných roztoků léčiv připravovaných v lékárnách

      Tabulka IX: Latinské, anglické a české názvy obecných statí a článků ČL 2009

      Tabulka X: Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů

      Tabulka XI: Relativní atomové hmotnosti prvků

      Tabulka XII: Česko-anglické názvy referenčních standardů použitých v Českém lékopisu

 

4    Speciální část

4.1 Léčivé a pomocné látky

Acidum peraceticum 4%

Acidum peraceticum 15%

Acidum peraceticum 35%

Adeps suillus                    

Aminophenazonum           

Argenti diacetyltannas albuminatus  

Aurantii pericarpium dulce  

Bergamottae etheroleum   

Butamirati citras               

Cacao oleum                   

Calcii oxidum                   

Calcii sulfas hemihydricus

Carbethopendecinii bromidum        

Cloroxinum

     Dronabinolum                  

Ethanolum 60%               

Ethanolum 85%               

Ethanolum benzino denaturatum      

Farfarae folium                 

Galla                                

Geranii etheroleum           

Melissae herba                 

Menthae piperitae herba   

Ornidazolum                    

Petroselini radix               

Phenolum liquefactum       

Pix fagi                            

Pix lithanthracis                

Salviae herba                   

Sinapis etheroleum artificiale           

Suxamethonii diiodidum dihydricum            

Trimecaini hydrochloridum  

Veratri albi radix              

           

4.2 Léčivé přípravky

Acaciae mucilago             

Acidi borici aqua ophthalmica

Acidi borici oculoguttae    

Acidi borici solutio 3%     

Acidi borici unguentum 10%           

Acidi salicylici solutio ethanolica     

Acidi salicylici  unguentum 1% cum etheroleo lavandulae[42]

Acidi salicylici unguentum 10%       

Alcoholis cetylici cremor  

Alcoholis cetylici unguentum           

Alcoholum adipis lanae cremor       

Alcoholum adipis lanae unguentum  

Althaeae sirupus               

Aluminii acetotartratis cremor         

Aluminii acetotartratis otoguttae      

Aluminii acetotartratis solutio          

Ammoniae solutio 10%    

Anisi spiritus compositus  

Aqua carminativa             

Aqua carminativa rubra    

Aqua conservans             

Argenti nitratis unguentum compositum       

Atropini sulfatis oculoguttae

Bentoniti magma              

Calcii chloridi solutio        

Calcii hydroxidi solutio     

Camphorae spiritus          

Carbonis detergens tinctura            

Chloramphenicoli oculoguttae         

Cremor anionicus             

Cremor nonionicus           

Cremor refrigerans           

Darrowi infusio                

Dexamethasoni acetas solutio 1%

Dextrani 40 infusio             

Dextrani 70 infusio           

Ergotamini tartras trituratus

Ethacridini lactatis solutio

Ethylmorphini hydrochloridi oculoguttae      

Fluoresceini natrici oculoguttae

Formaldehydi Kutvirti gargarisma   

Gallarum tinctura              

Gelatum Holt                   

Glucosi infusio                  

Glyceroli suppositorium    

Glyceroli unguentum         

Hartmanni infusio             

Homatropini hydrobromidi oculoguttae

Ichthammoli unguentum    

Iodi solutio aquosa           

Iodi solutio ethanolica       

Iodi solutio glycerolica      

Jecoris aselli unguentum compositum          

Kalii et natrii iodidi oculoguttae       

Kalii iodidi oculoguttae

Macrogoli unguentum       

Mannitoli infusio               

Methylcellulosi mucilago   

Methylrosanilinii chloridi solutio      

Natrii chloridi infusio isotonica        

Natrii chloridi infusio isotonica cum glucoso            

Natrii tetraboratis globulus  

Natrii tetraboratis oculoguttae cum acido borico     

Natrii tetraboratis oculoguttae sine acido borico

Natrii tetraboratis solutio glycerolica           

Oculoguttae viscosae isotonicae     

Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae

Plantaginis extractum fluidum          

Plantaginis sirupus            

Ringeri infusio                  

Ringeri infusio cum glucoso

Ringeri infusio cum natrii lactate      

Salia pro gargarismate pulvis          

Sapo kalinus                    

Sirupus simplex                

Solutio Castellani sine fuchsino       

Solutio Fraeser                

Solutio Galli-Valerio         

Solutio Jarisch                  

Solutio phenoli camphorata

Spiritus ethereus               

Spiritus saponatus            

Spiritus saponis kalini       

Sulfathiazoli globulus        

Sulfuris pasta 50%           

Sulfuris pasta composita   

Sulfuris suspensio             

Tetracaini hydrochloridi oculoguttae

Thymi extractum fluidum   

Tinctura amara                 

Unguentum constituens pro antibioticis        

Unguentum emulsificans anionicum  

Unguentum emulsificans nonionicum           

Unguentum molle             

Unguentum ophthalmicum simplex  

Unguentum simplex          

Unguentum Whitfield        

Zinci oxidi gelatina mollis  

Zinci oxidi pasta               

Zinci oxidi pasta 50%       

Zinci oxidi pasta mollis     

Zinci oxidi pasta salicylata   

Zinci oxidi suspensio        

Zinci oxidi unguentum       

Zinci sulfatis oculoguttae   

 

4.3 Vaty

Cellulosum ligni                

Lana mixta depurata         

           

Rejstřík         

 

 [1] V ČL 2005 Zkoušky totožnosti iontů a skupin

[2] V ČL 2005 Hliník ve vakcínách

[3] V ČL 2005 Vápník ve vakcínách

[4] V ČL 2005 Stanovení účinnosti lidského antithrombinu III

[5] V ČL 2005 Stanovení měrné plochy povrchu pomocí průniku vzduchu

[6] V ČL 2005 Pyknometrické stanovení hustoty tuhých látek

[7] V ČL 2005 Přísady polymerů

[8] V ČL 2005 Terminologie použitá v článcích vakcín

[9] V ČL 2005 Acidum citricum

[10] V ČL 2005 Ampicillinum

[11] V ČL 2005 Chlorobutanolum

[12] V ČL 2005 Cupri sulfas

[13] V ČL 2005 národní článek

[14] V ČL 2005 Ephedrinum

[15] V ČL 2005 Flunixinum megluminicum ad usum veterinarium

[16] V ČL 2005 Glucosum

[17] V ČL 2005 Hydroxyethylmethylcellulosum

[18] V ČL 2005 Hydroxypropylcellulosum

[19] V ČL 2005 Minocyclini hydrochloridum

[20] V ČL 2005 Naftidrofuryli oxalas

[21] V ČL 2005 Natrii sulfas

[22] V ČL 2005 Niclosamidum

[23] V ČL 2005 Silica hydrophobica colloidalis anhydrica

[24] V ČL 2005 Streptokinasi solutio ad praeparationem

[25] V ČL 2005 Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev. 1) vivum cryodesiccatum ad usum veterinarium

[26] V ČL 2005 Vaccinum calicivirosis felinae vivum cryodesiccatum

[27] V ČL 2005 Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli coronaviro illatae

[28] V ČL 2005 Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli rotaviro illatae

[29] V ČL 2005 Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum cryodesiccatum ad usum parenterale

[30] V ČL 2005 Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad canem

[31] V ČL 2005 Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad mustelidas

[32] V ČL 2005 Vaccinum parainfluenzae viri bovini vivum cryodesiccatum

[33] V ČL 2005 Vaccinum pestis classicae suillae vivum cryodesiccatum

[34] V ČL 2005 Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum cryodesiccatum

[35] V ČL 2005 Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum cryodesiccatum

[36] V ČL 2005 Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum cryodesiccatum

[37] V ČL 2005 Iodinati (125I) humani albuminati solutio iniectabilis

[38] V ČL 2005 Natrii iodidi (123I) solutio ad signandum

[39] V ČL 2005 Natrii iodohippurati (123I) solutio iniectabilis

[40] V ČL 2005 Natrii iodohippurati (131I) solutio iniectabilis

[41] V ČL 2005 Technetii (99mTc) humani albuminati solutio iniectabilis

[42] V ČL 2005 Unguentum acidi salicylici 1% cum etheroleo lavandulae