OZURDEX

700MCG IVI IMP APL 1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 22199,05 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Preliminarily effective core reimbursement from health insurance ? 21657,84 CZK
Preliminarily effective maximum reimbursement from health insurance ? 25243,90 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem u pseudofakických pacientů a u pacientů, u kterých je nekortikosteroidní léčba nevhodná. Aktuální hodnota glykovaného hemoglobinu při zahájení léčby dexamethasonem je nižší než 80 mmol/mol. Předpokladem léčby je dobrá compliance pacienta a odpovídající diabetologické zázemí. Léčba je zahájena, pokud je zraková ostrost v rozmezí 6/15 až 6/60, centrální tloušťka sítnice dle OCT 300 mikrometrů a více, změny v makule nejsou ireverzibilního charakteru a nejsou známky konkomitujícího onemocnění makuly. Odpověď na léčbu je definovaná jako zlepšení zrakové ostrosti alespoň o 5 písmen ETDRS nebo pokles centrální tloušťky sítnice alespoň o 50 mikrometrů do 4 měsíců po aplikaci. Opakované podání přípravku je hrazeno, pokud po odpovědi na léčbu u pacienta přetrvává aktivita onemocnění dle nálezu OCT. Léčba je ukončena v případě, že zraková ostrost léčeného oka klesne o více než 3 řádky ETDRS optotypu případně pod hodnotu 6/60 v důsledku aktivity onemocnění a nelze očekávat další efekt léčby.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 25851,13 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 607.23 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Permanent core reimbursement of highly innovative medicinal product ? 25824,76 CZK
Permanent maximum reimbursement of highly innovative medicinal product ? 29919,18 CZK
Indication restriction of reimbursement ? Přípravek je hrazen u pacientů s makulárním edémem pro BRVO/CRVO, který je příčinou zhoršení zrakové ostrosti na 6/15 - 6/60, s tloušťkou centrální části sítnice (centrální milimetr OCT vyšetření) 300 mikrometrů a více. Doba trvání okulárního edému by neměla přesáhnout 1 rok. Léčba je zahájena v případě, že změny v makule nejsou irreverzibilního charakteru a zároveň podmínky v makule a nález jsou refrakterní na laserovou léčbu nebo laserovou léčbu nelze provést (rozsáhlé retinální hemoragie, makrocystické změny v makule, které nelze léčit laserem). Léčba je omezena na 1 oko, v případě bilaterálního postižení je tento přípravek podáván do oka s kratší dobou trvání makulárního edému. Opakované podávání přípravku je hrazeno v případě, že došlo k opětovnému zhoršení makulárního edému (zvýšení tloušťky v centrálním milimetru OCT o více jak 100 mikrometrů) po přechodném zlepšení po prvním podání nejméně o 5 písmen a tloušťkou centrální částí sítnice (měřené OCT) více než 250 mikrometrů. Celkově jsou hrazeny z veřejných prostředků maximálně 2 podání tohoto přípravku na epizodu makulárního edému pro BRVO/CRVO. Nová epizoda je definována jako opětovný otok a ztluštění centrální části makuly po 6 a více měsících bez průkazu intraretinální tekutiny. Maximálně je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění podání 2 implantátů přípravku OZURDEX do každého oka, za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.
Specialization of the prescribing doktor of the increased reimbursement ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 25851,13 CZK
Rough payment including increased reimbursement for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed). ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list