TAGRISSO

40MG TBL FLM 30X1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 146474,17 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 125483,07 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 141263,90 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Osimertinib je hrazen v monoterapii u dospělých pacientů s lokálně pokročilým (stadium IIIB) nebo metastazujícím (stadium IV) nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), u kterých byla validovaným laboratorním testem v referenční laboratoři prokázaná přítomnost: 1) mutace EGFR T790M, u pacientů po předchozí léčbě inhibitory tyrozinkináz EGFR; 2) aktivační mutace EGFR, v první linii u pacientů dosud neléčených pro pokročilé onemocnění. Pro obě indikace dále platí: Léčba je hrazena pro pacienty se stavem výkonnosti (PS) 0-1 dle ECOG. Pacienti nemají symptomatické CNS metastázy. Léčba je hrazena do progrese onemocnění.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 165287,82 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 24023.92 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list