ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VENCLYXTO

50MG TBL FLM 7

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 3865,88 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 3642,85 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 4116,77 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Venetoklax je hrazen: 1) v kombinačním režimu s obinutuzumabem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce. Jedná se o pacienty o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. Přípravek je hrazen do vyčerpání 12 cyklů terapie nebo do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane dříve. 2) v kombinačním režimu s rituximabem u dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfocytární leukémií (CLL) o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění (tj. i po vyčerpání 6 předepsaných cyklů rituximabu) nebo do projevů nepřijatelné toxicity, nejdéle po dobu 24 měsíců od 1. dne 1. cyklu s podáním rituximabu, dle toho, co nastane dříve.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 5021,61 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 904.84 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Second temporary core reimbursement of highly innovative medicinal product ? 3642,85 CZK
Second temporary maximum reimbursement of highly innovative medicinal product ? 4741,93 CZK
Validity of temporary reimbursement from health insurance 01.04.2023
Indication restriction of reimbursement ? Venetoklax je hrazen v monoterapii pacientů s chronickou lymfocytární leukémií, u kterých selhala předchozí léčba inhibitorem dráhy B-buněčného receptoru. Pacienti musí vykazovat dobrý stav výkonnosti (ECOG 0-1). Terapie je hrazena do progrese onemocnění či projevů nepřijatelné toxicity, co nastane dříve.
Specialization of the prescribing doktor of the increased reimbursement ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 5021,61 CZK
Rough payment including increased reimbursement for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed). ? 279.68 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list