ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TRAZIMERA

150MG INF PLV CSL 1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 12925,57 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 6268,37 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 7894,82 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Trastuzumab je hrazen: 1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu HER2: a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné, b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním (za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů), c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem a cyklofosfamidem, e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií, g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní). h) v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění. Pacienti musí mít výkonnostní stav 0 - 1 dle ECOG, nesmějí jevit klinické známky svědčící o přítomnosti mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 50 %. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu hrazena do progrese onemocnění. Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a/nebo ISH+ 2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 15446,29 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 7551.47 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list