ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VERIMMUS

10MG TBL NOB 30

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 53680,25 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 21162,41 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 24688,02 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Everolimus je hrazen: 1) maximálně ve 3. linii terapie (včetně terapie cytokiny) u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (předléčených sunitinibem nebo pazopanibem, případně též axitinibem či sorafenibem), u kterých došlo k progresi podle RECIST kritérií během VEGF-cílené terapie nebo po ní. 2) v kombinaci s exemestanem v léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním pokročilým karcinomem prsu bez symptomatického viscerálního postižení s recidivou nebo progresí onemocnění po předchozí léčbě nesteroidním inhibitorem aromatáz. 3) v léčbě neresekovatelných nebo metastazujících dobře a středně diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů s progresí během předchozích 12 měsíců. Pacienti nesmí prodělat arteriální embolizaci v játrech v předchozích 6 měsících, kryoablaci nebo radiofrekvenční ablaci hepatální metastázy v předchozích 2 měsících nebo být dlouhodobě léčeni kortikoidy či jinými imunosupresivy. Ve výše uvedených indikacích musí být klinický status pacienta dle ECOG 0-2. Léčba je ukončena při progresi onemocnění podle RECIST kritérií.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 61173,04 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 36485.02 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list