ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ABIRATERONE GLENMARK

500MG TBL FLM 60 I

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 66464,22 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price set by the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 68078,61 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 77328,00 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese onemocnění (rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody) 2) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována, a u nichž bolest způsobená maligním onemocněním dosahuje na škále BPI (Brief Pain Inventory) pouze hodnot 0-1 (tj. bez symptomů bolesti). Terapie abirateronem je hrazena do progrese onemocnění. 3) v kombinaci s androgen deprivační terapií (ADT) u pacientů s nově diagnostikovaným metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) s vysokým rizikem (podmínka splnění 2 ze 3 následujících kritérií: Gleason skóre větší nebo rovno 8, přítomnost 3 a více kostních metastáz, přítomnost viscerálních metastáz), kteří ADT dosud nebyli léčeni nebo u nichž byla léčba zahájena během posledních 3 měsíců, o stavu výkonnosti ECOG PS 0-1. Léčba je hrazena do progrese (klinické nebo radiologické) nebo do výskytu nezvládnutelné toxicity.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 75516,65 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 0 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list