ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ZERCEPAC

150MG INF PLV CSL 1

Maximum ex-factory price/Ex-factory price ? 12925,57 CZK
Legal basis of maximum ex-factory price/ex-factory price ? Maximum ex-factory price announced under the law.

Informace o základní úhradě

Core reimbursement from health insurance ? 6268,37 CZK
Maximum reimbursement from health insurance ? 7894,82 CZK
Legal basis of reimbursement from health insurance ? Reimbursement set by the law.
Indication restriction of reimbursement ? Trastuzumab je hrazen k léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu (se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu HER2): 1) u pacientů s časným karcinomem prsu a) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem a cyklofosfamidem, b) v kombinaci s adjuvantní chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, c) v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií, d) v monoterapii po chirurgickém zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) U pacientů s pozitivitou hormonálních receptorů je možné souběžné podávání výše uvedených režimů s endokrinní terapií (tamoxifen, inhibitor aromatázy), u premenopauzálních žen je možné souběžné podávání goserelinu v souladu s jeho platným indikačním omezením. V léčbě časného karcinomu prsu je trastuzumab hrazen nejdéle po dobu 12 měsíců léčby. 2) u pacientů s metastatickým karcinomem prsu a) v monoterapii u pacientů předléčených pro metastazující onemocnění nejméně 2 chemoterapeutickými režimy, předchozí chemoterapie musí zahrnovat antracyklin a taxan (s výjimkou pacientů, pro které jsou tyto látky nevhodné), b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem (za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů); u pacientů, kteří nemohou být léčeni standardními přípravky s obsahem taxanů (kontraindikace, toxicita) v kombinaci s nab-paklitaxelem. Pokud je z důvodu toxicity nutno přerušit nebo ukončit podávání jedné nebo více složek kombinovaného režimu, nebo po vyčerpání předepsaných cyklů chemoterapie, je trastuzumab hrazen do progrese onemocnění nebo projevů nepřijatelné toxicity. c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních žen s pozitivitou hormonálních receptorů, d) v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění. Pacienti musí mít výkonnostní stav 0 - 1 dle ECOG, nesmějí jevit klinické známky svědčící o přítomnosti mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 50 %. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu hrazena do progrese onemocnění. U premenopauzálních žen je možné souběžné podávání goserelinu v souladu s jeho platným indikačním omezením. 3) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou u pacientů s inoperabilním HER2 pozitivním metastazujícím adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení trastuzumabem ve výše uvedených indikacích musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+.
Prescribing doctor's specialisation ?
Reporting limit ? S: If it is advisable to concentrate the use of a product in specialist facilities under Section 15(10) of the Act in the public interest, the decision shall allocate the "S" symbol to these products. These products may be charged to the health insurer as a separately charged product solely by specialist facilities under an agreement concluded with the health insurer.
Rough price for the final consumer ? 15446,29 CZK
Rough payment for the final consumer (for 1 prescribed package dispensed) ? 7551.47 CZK
Eligible extra payment ?
Eligible extra payment for individuals aged 65 and older ?
Medicinal products reimbursed from health insurance contain the amount of the maximum manufacturer´s price or the producer´s notified price for products which are not subjected to the regulation of the maximum manufacturer´s price, the amount of reimbursement from health insurance and the estimated price for the end consumer (pharmacy price).

Back to list